Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЕЛИЦА, област Благоевград

                                                                   

З А П О В Е Д № РД-20-23/11.04.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№19-00-8/01.04.2022 г. на кмета на община Белица, област Благоевград (наш рег. № 09-2 (56)/04.04.2022 г.)
НАРЕЖДАМ:

    Допълвам заповед №РД-13-1/02.01.2018 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Джунка Исуфова Джамбазка – главен специалист“  се заличават;
    2. Точка 1 се допълва със следните лица, а именно:
•    инж.  Мария Лазарова Мраценкова – главен инженер и ВрИД Директор Дирекция ТУООСИД;
•    Сайда Исмаилова Джембазка – главен специалист „Икономически дейности“.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община Белица, на началника на СГКК – Благоевград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Благоевград и община Белица.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.
 

       

З А П О В Е Д 

№ РД-13-1-02.01.2018 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 62-00-37 (1) от 13.12.2017 г. на кмета на община Белица, област Благоевград (наш рег. № 09-3 от 18.12.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Белица, област Благоевград: 

            Джунка Исуфова Джамбазка – гл. специалист в „Архитектурно-строителен контрол“;

            която да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-5- от  02.01.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Белица, на територията на община Белица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Благоевград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Белица и на началника на СГКК Благоевград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Благоевград и Община Белица.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Благоевград.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg