Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, област Плевен

З А П О В Е Д № РД-20-27(2)/15.02.2024г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №15-00-28/08.02.2024 г. на кмета на Община Белене, област Плевен (наш рег. № ВЕАУ-21(4)/08.02.2024 г.), 

И З М Е Н Я М  И  Д О П Ъ Л В А М:

    Заповед №РД-13-176/11.09.2019 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-20-27/20.04.2022 г. и Заповед №РД-20-27(1)/19.08.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 вместо „Олга Володимиривна Романова – старши специалист „Кадастър, регулация и  техническо обслужване“ да се чете „инж. Галя Любенова Стефанова – специалист „Енергийна ефективност и улично осветление“. 
    2. Да се прекрати достъпът на Олга Володимиривна Романова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС), считано от 08.03.2024 г.
    3. Да се осигури достъп с необходимите права на инж. Галя Любенова Стефанова до КАИС.
    Заповедта да се изпрати на посочените по-горе лица, на кмета на Община Белене, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и община Белене. 
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.
 

З А П О В Е Д № РД-20-27(1)/19.08.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№15-00-162/17.08.2022 г. на кмета на община Белене, област Плевен (наш рег. № ВЕАУ-21-(2)/17.08.2022 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Допълвам Заповед №РД-13-176/11.09.2019 г. допълнена и изменена със Заповед № РД-20-27/20.04.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се добавя следното лице: 
•    Олга Володимиривна Романова – старши специалист „Кадастър, регулация и  техническо обслужване“.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Белене, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и община Беелене.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен. 

 

З А П О В Е Д  № РД-20-27/20.04.2022г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от
Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и
кадастралните регистри и писмо изх.№15-00-86/15.04.2022 г. на кмета на община Белене,
област Плевен (наш рег. № 09-2 (66)/19.04.2022 г.)
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:
Заповед №РД-13-176/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Маргарита Михайлова Младенова – главен специалист“ се заличават.
2. Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
 инж. Христина Иванова-Мънева – началник отдел УТ и ОС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община
Белене, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-
правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни
технологии и пространствени данни“ към АГКК.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена
на видно място в сградите на СГКК – Плевен и община Белене.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 

З А П О В Е Д 

 №  РД-13-176 -11.09.2019 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-00-178 от 23.08.2019 г. на кмета на Община Белене, област Плевен (наш рег. № 09-4 (149) от 29.08.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Белене, област Плевен:

            Маргарита Михайлова Младенова – гл. специалист „Кадастър, регулация и техническо обслужване“; и

            Петя Сашева Бойчва-Илиева – гл. специалист „Градоустройство и техническо обслужване“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-120-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Белене, на територията на община Белене – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Белене, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен, Община Белене.

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                       

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg