Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БАНСКО, област Благоевград

Сканирана заповед

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-199./. 04.09.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и електронно писмо от 22.08.2017 г. на кмета на община Банско, област Благоевград (наш рег. № 09-3 (121) от 22.08.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Банско, област Благоевград:

            Верка Димитрова Колчагова – ст. специалист в ТСУ;

            Димитрина Христова Гогова-Чеканарова – мл. експерт в ТСУ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-93 от  01.09.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Банско, на територията на община Банско – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Благоевград.

            3. Отменям Заповед № РД-13-199 от 01.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Банско и на началника на СГКК Благоевград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Благоевград и Община Банско.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Благоевград.

 

 

                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                                               (Съгласно Заповед № РД-02-17-3160 на министъра на РРБ) 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната територия на община Банско.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

 

slogan bg