Премини към основното съдържание

ОБЩИНА АНТОНОВО, област Търговище

З А П О В Е Д № РД-20-13(2)/25.10.2022г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1500-237/14.10.2022 г. (наш рег. № ВЕАУ-160-(3)/ 14.10.2022 г.) на кмета на община Антоново, област Търговище,

НАРЕЖДАМ:
    Допълвам Заповед № РД-13-154/15.06.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-154(1)/31.08.2019 г., РД-20-13/08.03.2022 г. и РД-20-13(1)/02.09.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
     В т. 1 се добавя следното лице:
•    Соня Петрова Стефанова – старши специалист в дирекция УТЕОП.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Антоново, на началника на СГКК – Търговище и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Търговище и Община Антоново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Търговище.        

 
 

З А П О В Е Д № РД-20-13(1)/02.09.2022г.

 

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1500-190/31.08.2022 г. (наш рег. № ВЕАУ-160-(1)/ 31.08.2022 г.) на кмета на община Антоново, област Търговище,

ИЗМЕНЯМ:
    Заповед № РД-13-154/15.06.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-154(1)/ 31.08.2019 г. и РД-20-13/08.03.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
     В т. 1 се правят следните изменения:
    Думите „Мелят Мехмедова Мехмедова – младши експерт УТЕОП и Джелил Орханов Джелилов – старши специалист УТЕОП“ се заличават.
    Да се прекрати достъпът на Мелят Мехмедова Мехмедова и Джелил Орханов Джелилов до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Антоново, на началника на СГКК – Търговище, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Търговище и Община Антоново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Търговище.        
 

З А П О В Е Д № РД-20-13/08.03.2022г.

 

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1500-41/28.02.2022 г. (наш рег. № 09-2(32)/ 28.02.2022 г. и № 09-2(34)/ 02.03.2022 г ) на кмета на община Антоново, област Търговище,

ДОПЪЛВАМ:
    Заповед № РД-13-154/15.06.2018 г., изменена със Заповед №РД-13-185(1)/ 04.02.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 се добавят следните лица:
•    Мелят Мехмедова Мехмедова – младши експерт УТЕОП;
•    Джелил Орханов Джелилов – старши специалист УТЕОП.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Антоново, на началника на СГКК – Търговище, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Търговище и Община Антоново.

    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Търговище.        

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д № РД-13-154-1/03.12.2019 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1500-249 от 18.11.2019 г. на кмета на община Антоново (наш рег. № 09-4(191)/18.11.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

            Заповед № РД-13-154 от 15.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Юсуф Исмаилов Исмаилов – ст. експерт в дирекция ФСДУС се заменят с думите „Ибрям Алиев Ибрямов – специалист в дирекция ФСДУС“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Юсуф Исмаилов Исмаилов и се осигури достъп с необходимите права на Ибрям Алиев Ибрямов до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Ибрям Алиев Ибрямов, на кмета на Община Антоново, на началника на СГКК – Търговище, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Търговище и  Община Антоново.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Търговище.

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-154-15.06.2018 г. 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 1500-94 от 06.06.2018 г. на кмета на Община Антоново, област Търговище (наш рег. № 09-3/06.06.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Антоново, област Търговище: 

            Юсуф Исмаилов Исмаилов – ст. експерт в дирекция ФСДУС и

            Гюлтен Исмаилова Алибрямова – гл. специалист в дирекция УТЕОП,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-72 от  15.06.2018 г. ., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Антоново, на територията на община Антоново – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Търговище.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на Община Антоново и на началника на СГКК Търговище, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Търговище и Община Антоново.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Търговище.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg