Премини към основното съдържание

ОБЩИНА АНТОН, Област София

Сканирана заповед

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-200./04.092017 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и електронно писмо от 21.08.2017 г. на кмета на община Антон, област София (наш рег. № 09-3 от 22.08.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Антон, София област: 

            Цветелина Константинова Костова – секретар на Община Антон;

            Татяна Тодорова Стаменова-Петрова – гл. специалист в „Строителство и кадастър“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-94 от  01.09.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Антон, на територията на община Антон – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София област.

            3. Отменям Заповед № РД-13-200 от 01.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Антон и на началника на СГКК София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК София област и Община Антон.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.

                       

                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

            (Съгласно Заповед № РД-02-17-3160 на министъра на РРБ)

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната територия на община Антон.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg