Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, област Пазарджик

З А П О В Е Д

Заповед №РД-20-8/29.06.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №07-00/401/24.06.2021 г. (наш рег. №09-3(74)/ 24.06.2021 г.) на кмета на Община Велинград

ДОПЪЛВАМ
    
    Заповед №РД-13-197/27.07.2018 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-13-197(1)/08.10.2019 г., РД-13-197(2)/04.02.2020 г., РД-13-197(3)/13.07.2020 г., РД-13-197(4)/30.09.2020 г. и РД-13-197(5)/15.03.2021 г., както следва:

    §1. В т. 1 след думите „Мария Иванова Тасева – главен специалист в отдел ТСУ“, се добавя още едно лице, а именно:
•    Иванна Асенова Карашикова – главен специалист в отдел ТСУ. 
    §2. Да се осигури достъп с необходимите права на Иванна Асенова Карашикова до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Велинград, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Велинград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.        

                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№ РД-13-197(5)/15.03.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № 142 от 05.02.2021 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш рег. № 09-3(22) от 09.02.2021 г. 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед № РД-13-197-27.07.2018 г., изменена със Заповед № № РД-13-197(1)-08.10.2019 г., РД-13-197(2)-04.02.2020 г., РД-13-197(3)-13-07-2020 г., РД-13-197(4) от 30.09.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:
§ 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Петър Илиев Шаламанов – гл. специалист в отдел ТСУ“ се заличават;
2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
Мария Иванова Тасева - гл. специалист в отдел ТСУ.
§ 2. Да се прекрати достъпа на Петър Илиев Шаламанов до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
§ 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Иванова Тасева – гл. специалист в отдел ТСУ до КАИС.
    
Заповедта да се сведе до знанието на Мария Иванова Тасева, на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Велинград.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.    
    
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д
№ РД-13-197(4)/30.09.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 07-00/588 от 18.09.2020, ведно със Заповед № 1435 от 18.09.2020 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш рег. № 09-2 (191) от 18.09.2020 г.)

ДОПЪЛВАМ

    Моя Заповед № РД-13-197 от 27.07.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-197(1) от 08.10.2019 г., РД-13-197(2) от 04.02.2020 г. и РД-13-197(3) от 13.07.2020 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Ели Димитрова Цинцева – мл. експерт „ТСУ“, се добавя още едно лице, а именно:
    „Димитрина Георгиева Кондева – гл. специалист в отдел „ТСУ“.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Велинград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.    

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-197-2-04.02.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и заповед № 88 от 24.01.2020 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш рег. № 09-2 (25) от 24.01.2020 г.

ИЗМЕНЯМ

         Моя Заповед № РД-13-197 от 27.07.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-197(1) от 08.10.2019 г. както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения:

            1. Думите „Сава Стоянов Шумарев – „гл. специалист в отдел ТСУ“ се заличават;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Сава Стоянов Шумарев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Велинград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.   

           

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-197_1-08.10.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и заповед № 1367 от 27.09.2019 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш рег. № 09-4 (165) от 27.09.2019 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

          Моя Заповед № РД-13-197 от 27.07.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Арх. Ели Димитрова Крайчева – мл. експерт в отдел ТСУ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Петър Илиев Шаламанов – гл. специалист в отдел ТСУ;“

            § 2. Да се прекрати достъпа на арх. Ели Димитрова Крайчева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Петър Илиев Шаламанов – гл. специалист в отдел ТСУ до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Петър Илиев Шаламанов, на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Велинград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.      

           

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                               

            ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-197-27.07.2018г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 07-00/259 от 20.07.2018 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш № 09-3/20.07.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Велинград, област Пазарджик: 

            Арх. Ели Димитрова Крайчева – мл. експерт в отдел ТСУ;

            Инж. Яна Василева Савова – ст. експерт ТСУ;

            Димитрина Георгиева Кондева – гл. специалист в отдел ТСУ;

            Сава Стоянов Шумарев – гл. специалист в отдел ИБКТ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-85-27.07.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Велинград, на територията на община Велинград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Велинград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                                               

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg