Премини към основното съдържание

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, област Хасково

З А П О В Е Д № РД-20-37(3)/13.03.2023г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№И-СЕОС-156/08.03.2023 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш рег. № ВЕАУ-119 (5)/08.03.2023 г.)
НАРЕЖДАМ:

    Допълвам Заповед №РД-13-185/29.08.2017 г. допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-204/02.08.2018 г., РД-13-204(1)/04.02.2019 г., РД-13-204(2)/01.06.2020 г. РД-13-204(3)/16.09.2020 г., РД-20-18/17.10.2021 г., РД-20-37/22.07.2022 г., РД-20-37-(1)/18.11.2022 г. и РД-20-37-(2)/12.01.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
      Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Иванка Янакиева Димитрова – младши експерт „Общинска собственост -административно обслужване“
    Да се осигури достъп с необходимите права на Иванка Янакиева Димитрова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на началника на отдел ГИС към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Хасково и община Свиленград.
    Контрола по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

З А П О В Е Д № РД-20-37(2)/12.01.2023г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№И-СЕОС-18/10.01.2023 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш рег. № ВЕАУ-119 (4)/11.01.2023 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Изменям Заповед №РД-13-185/29.08.2017 г. допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-204/02.08.2018 г., РД-13-204(1)/04.02.2019 г., РД-13-204(2)/01.06.2020 г. РД-13-204(3)/16.09.2020 г., РД-20-18/17.10.2021 г., РД-20-37/22.07.2022 г. и РД-20-37-(1)/ 18.11.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1.    В т. 1, се правят следните измнения:
    Думите „Габриела Златкова Михайлова-Недялкова – технически изпълнител ОбА“ се заличават. 
    2.  Точка 1 се допълва със следните лица:
•    Елеонора Паскалис Дикидис-Павлова – технически изпълнител;
•    Николай Георгиев Тодоров – старши експерт КГ.
    Да се прекрати достъпът на Габриела Златкова Михайлова-Недялкова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
     Да се осигури достъп с необходимите права на Елеонора Паскалис Дикидис-Павлова и Николай Георгиев Тодоров до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково и на началниците на отдел „Правен“ и отдел ГИС към АГКК.

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Хасково и община Свиленград.
    Контрола по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

З А П О В Е Д № РД-20-37(1)/18.11.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№И-6387/09.11.2022 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш рег. № ВЕАУ-119 (3)/14.11.2022 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Изменям Заповед №РД-13-185/29.08.2017 г. допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-204/02.08.2018 г., РД-13-204(1)/04.02.2019 г., РД-13-204(2)/01.06.2020 г. РД-13-204(3)/16.09.2020 г., РД-20-18/17.10.2021 г. и РД-20-37/22.07.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се правят следните измнения:
    Думите „Мата Митрева Тушинова – старши специалист КРИР“ се заличават. 
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Хасково и община Свиленград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково.

З А П О В Е Д № РД-20-37/22.07.2022г.

                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх.№И-СЕОС-391/19.07.2022 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш рег. № 09-2 (122)/19.07.2022 г.)

НАРЕЖДАМ:

    Допълвам Заповед №РД-13-185/29.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1, се добавя следното лице: 
•    Габриела Златкова Михайлова-Недялкова  – технически изпълнител ОбА.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Хасково и община Свиленград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково.

З А П О В Е Д

№ РД-20-18/27.10.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № И-6324/22.10.2021 г. (наш рег. № 09-3(125)/ 25.10.2021 г.) на кмета на община Свиленград, област Хасково

ДОПЪЛВАМ:
    Заповед № РД-13-185/29.08.2017 г., допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-13-204/02.08.2018 г., РД-13-204(1)/04.02.2019 г., РД-13-204(2)/01.06.2020 г. и РД-13-204(3) /16.09.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „Генка Андонова Крушева – главен специалист „Кадастър и регулации“, се добавя следното лице:

•    Венета Желева Станкова – младши експерт „Архитектура и строителство“.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Хасково и община Свиленград.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково.        
                    
        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

№ РД-13-204(3)/16.09.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № И-6016 от 03.09.2020 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш рег. № 09-2 (181) от 08.09.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

         Моя Заповед № РД-13-185 от 29.08.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), допълнена с мои Заповеди №№ РД-13-204 от 02.08.2018 г., РД-13-204(1) от 04.02.2019 г. и РД-13-204(2) от 01.06.2020 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Стела Георгиева Георгакиева – ст. експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост и сделки“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Петя Кирилова Карнобатлиева – мл. експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост и сделки“ 

            § 2. Да се прекрати достъпа на Стела Георгиева Георгакиева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Петя Кирилова Карнобатлиева – мл. експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост и сделки“ до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Петя Кирилова Карнобатлиева, на кмета на Община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Хасково и  Община Свиленград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково. 

 

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-204-2-01.06.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № И-3640 от 18.05.2020 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш рег. № 09-2(104)/21.05.2020 г.),

 

ДОПЪЛВАМ

            Заповед № РД-13-185 от 29.08.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), допълнена с мои Заповеди №№ РД-13-204 от 02.08.2018 г. и РД-13-204(1) от 04.02.2019 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Стела Георгиева Георгакиева – ст. експерт „Регистриране и описване на общинската собственост и сделки“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Антон Атанасов Паунов – мл. експерт “Геодезия и кадастър“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Свиленград, на началника на СГКК – Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Хасково и  Община Свиленград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК –Хасково.

                                                                     

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-204_1 /  04.02.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № И-195 от 11.01.2019 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш № 09-4/16.01.2019 г.) 

ДОПЪЛВАМ

            Заповед № РД-13-185 от 29.08.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), допълнена с моя Заповед № РД-13-204 от 02.08.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Галина Миткова Димитрова – ст. експерт „Управление на общинската собственост“ , се добавя още две лица, а именно:

            „Мата Митрева Тушинова – ст. специалист “Кадастър, регулация и имотен регистър“;

            Стела Георгиева Георгакиева – ст. експерт „Регистриране и описване на общинската собственост и сделки“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Свиленград, на началника на СГКК – област Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – област Хасково и  Община Свиленград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – област Хасково.

                                                                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-185-1./02.08.2018 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № И-4383 от 13.07.2018 г. на кмета на община Свиленград, област Хасково (наш № 09-3/20.07.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

            Заповед № РД-13-185 от 29.08.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Станка Иванова Камбурова – гл. специалист в „Кадастър и регулация и имотен регистър“ в отдел УТ, дирекция ОСУТ“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Галина Миткова Димитрова – ст. експерт „Управление на общинската собственост“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Свиленград, на началника на СГКК – област Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – област Хасково и  Община Свиленград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – област Хасково.

                                                                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-185/29.08.2017 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и електронно писмо от 24.08.2017 г. на кмета на Община Свиленград, област Хасково

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Свиленград, област Хасково:

            инж. Надя Георгиева Германова – мл. експерт „Кадастър и геодезия“ в  отдел УТ, дирекция ОСУТ;

            Станка Иванова Камбурова – гл. специалист „Кадастър, регулация и имотен регистър“ в отдел УТ, дирекция ОСУТ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №  КД-2-79 от 29.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Свиленград, на територията на община Свиленград – гр. Свиленград и с. Капитан Андреево – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Свиленград и на началника на СГКК Хасково, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Хасково и Община Свиленград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Хасково.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната територия на община Свиленград – гр. Свиленград и с. Капитан Андреево.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg