Премини към основното съдържание

ОБЩИНА СОЗОПОЛ, област Бургас

Сканирана заповед

Приложение № 2 към  чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2 
от Споразумение № КД-3-76/14.10.2020 г. между АГКК  и Община Созопол, област Бургас

СПИСЪК на служителите за контакти

1    инж. Иванка Николова Хльостарова    Директор Дирекция „УТСК“    0550/25727
0899342504    Виж имейла...
2    инж.Илиана Георгиева Лулева    Гл.специалист ГК    0550/25722    Виж имейла...
3    инж.Радостина Кирова Кирязова    Главен инженер    0550/25729    Виж имейла...

    ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ:
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ - КМЕТ
 

З А П О В Е Д

№ 13-167/14.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № EO-C3-838/10.09.2020 г. на зам. кмета на община Созопол, област Бургас

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Оправомощавам следните служители на община Созопол, област Бургас:
инж. Иванка Николова Хльостарова – Директор дирекция УТСК;
инж. Илиана Георгиева Лулева – Гл. специалист ГК;    
инж. Радостина Кирова Кирязова – Гл. инженер;    
които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-76 от 14.10.2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Созопол, на територията на Община Созопол – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Созопол, област Бургас, на началника на СГКК – Бургас, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Бургас и Община Созопол, област Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.
        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС). 
(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината. 
1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията. 
 

slogan bg