Премини към основното съдържание

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д № РД-20-2/16.02.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 13-00-15/09.02.2024 г. на кмета на Община Съединение, област Пловдив (наш рег. № ВЕАУ-153-(3)/14.02.2024 г.)

 ДОПЪЛВАМ:

Заповед №РД-13-156/25.09.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1.    Точка 1 се допълва със следните лица, а именно:
    инж. Ева Йорданова Павлова – директор дирекция и главен инж.;
    Поля Димитрова Гъдева – мл. специалист;
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на инж. Ева Йорданова Павлова и Поля Димитрова Гъдева до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Съединение, на началника на СГКК – Пловдив, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пловдив и Община Съединение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пловдив.
                           
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-156/25.09.2020 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 24-03-36/14.09.2020 г. на кмета на община Съединение, област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на община Съединение, област Пловдив:
    Даниела Николова Влашка – Гл. специалист в дирекция ТСПГСЕУСДД;
    Златка Атанасова Йончева – Гл. специалист в дирекция ТСПГСЕУСДД;    
    Ваня Красимирова Манчева – Гл. експерт в дирекция ТСПГСЕУСДД;    
    инж. Христо Величков Гладийски – Гл. специалист в дирекция ТСПГСЕУСДД;
    инж. Димитър Генчев Арнаудов – Експерт геодезист;
    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-67 от 25.09.2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Съединение, на територията на Община Съединение – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив.

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Съединение, област Пловдив, на началника на СГКК – Пловдив, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пловдив и Община Съединение, област Пловдив.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пловдив.
        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал наАгенцията.  

slogan bg