Премини към основното съдържание

ОБЩИНА САМОКОВ, област София

Сканирана заповед

З А П О В Е Д

№ РД-13-195(1)/14.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-118 от 06.10.2020 г. (наш рег. № 09-2(202) от 06.10.2020 г.)  на кмета на община Самоков 

    ИЗМЕНЯМ    

Моя Заповед № РД-13-195/27.07.2018 г., както следва:

    § 1. В т. 1 думите „Иванина Евтимова Гирова – технически изпълнител в дирекция ТСУЕП“ се заменят с думите „Мария Николова Манова – технически изпълнител дирекция ТСУЕП“
    § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Иванина Евтимова Гирова и да се осигури достъп с необходимите права на Мария Николова Манова до КАИС, считано от 13.10.2020 г. 
    
    Заповедта да се сведе до знанието на Мария Николова Манова, на кмета на Община Самоков, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и Община Самоков.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.
                        
    
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д № .РД-19-195/27.07..2018 г.

 .

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1200-207 от 24.07.2018 г. на кмета на община Самоков, Софийска област (наш № 09-3/25.07.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Самоков,Софийска  област: 

            инж. Юри Мирчов Бодуров – началник отдел „Регулация и кадастър“;

            Иванина Евтимова Гирова – технически изпълнител  в дирекция ТСУЕП,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-83 от 27,07.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Самоков, на територията на община Самоков – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София област.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Самоков, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Самоков.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.

                                               

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg