Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ПИРДОП, област Софийска

З А П О В Е Д № РД-20-55/30.09.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №12 00-125/21.09.2022 г. на кмета на Община Пирдоп, област Софийска (наш рег. №ВЕАУ-335/21.09.2022 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

         Заповед №РД-13-29/29.01.2020 г., допълнена със Заповед №РД-13-29(1)/23.10.2020 г., както следва:
    1. В т. 1 се добавя още едно лице:
    ● инж. Гергана Михайлова Пенелова – главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти“. 
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Гергана Михайлова Пенелова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета Община Пирдоп, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област и Община Пирдоп.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.
 

З А П О В Е Д
№ РД-13-29(1)/23.10.2020 г.
    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №1200-239 от 16.10.2020 г. (наш рег. №09-2(208) от 16.10.2020 г.) на кмета на община Пирдоп, Софийска област

ДОПЪЛВАМ
Моя Заповед №РД-13-29 от 29.01.2020 г., както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Арина Андреевна Тодорова – Гл. експерт „Човешки ресурси и програми и проекти“ се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

    Стефка Валериева Иванова – ст. експерт „Програми и проекти“;

    Заповедта да се сведе до знанието на Стефка Валериева Иванова, на кмета на Община Пирдоп, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област и Община Пирдоп.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.        

                    
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-29/29.01.2020 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 12-00-252 от 18.12.2019 г. на кмета на община Пирдоп, област Софийска (наш № 09-2/8/ от 08.01.2020 г.)

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

            1. Оправомощавам следните служители на община Пирдоп, област Софийска: 

Анка Бориславова Павлова – Гл. специалист „Кадастър и регулация“;

            Мариана Миткова Бръмбева -  Мл. експерт „Строителство, инвестиционна дейност и ИТ“;

            Петър Валентинов Ковачев - Гл. архитект на община Пирдоп;

            Арина Андреевна Тодорова - Гл. експерт „Човешки ресурси и програми и проекти“;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № ………… от  ………….2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Пирдоп, област Софийска, на територията на община Пирдоп – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Пирдоп, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област и Община Пирдоп.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg