Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, област Стара Загора

Сканирана заповед

З А П О В Е Д № РД-20-11/20.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОС-19-184/30.06.2023 г. на кмета на Община Павел Баня, област Стара Загора (наш рег. № ВЕАУ-18-(2)/06.07.2023 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-20-23/21.12.2021 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-20-23(1)/27.01.2022 г. и РД-20-38/25.07.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Думите „Арх. Петя Кирилова Георгиева – Главен архитект се заличават.
1.2.  Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    Мария Христова Чолпанова – гл. специалист  ,,Устройство на територията“;
2. Да се прекрати достъпът на Арх. Петя Кирилова Георгиева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Христова Чолпанова до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Павел Баня, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и община Павел Баня.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
 

З А П О В Е Д № РД-20-38/25.07.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №ОС-19-166/21.07.2022 г. на кмета на община Павел баня, област Стара Загора (наш рег. № 09-2(124)/21.07.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ:
    Заповед № РД-20-23/21.12.2021 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения:
    Думите  „Алиш Муса Бунцев – главен експерт „Геодезия и Кадастър“ се заличават.
    Да се прекрати достъпът на Алиш Муса Бунцев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Павел баня, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Павел баня.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

З А П О В Е Д РД-20-23(1)/27.01.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №ОС-19-21/21.01.2022 г. на кмета на община Павел баня, област Стара Загора (наш рег. № 09-2(11)/24.01.2022 г.)

ДОПЪЛВАМ:
    Заповед № РД-20-23/21.12.2021 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „Мария Станева Нанева – главен специалист ОС“, се добавя следното лице:

    ● Алиш Муса Бунцев – главен експерт „Геодезия и Кадастър“.
    
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Павел баня, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Павел баня.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №ОС-19-353/24.11.2021 г. на кмета на община Павел баня, област Стара Загора (наш рег. № 09-3(141)/24.11.2021 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на Община Павел баня, област Стара Загора:

    ● арх. Анета Ел-Хадад – директор на дирекция СПУС; 
    ● инж. Иванка Колева Кисьова – главен експерт УТ, дирекция СПУС;
    ● Мария Станева Нанева    – главен специалист ОС, дирекция СПУС,

    които да извършват дейностите, посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-61 от 17.12.2021 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Павел баня, област Стара Загора, на територията на община Павел баня – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Павел баня, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Павел баня.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа №14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg