Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, област ПАЗАРДЖИК

З А П О В Е Д № РД-20-46(2)/15.02.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо наш вх. №ВЕАУ-263(3)/12.01.2024 г.,

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-9/12.01.2021 г., изм. със Заповеди №№ РД-20-46/18.08.2022 г. и РД-20-46(1)/05.04.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Никола Панчов Бояджиев – началник отдел, отдел ТСУ“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Никола Панчов Бояджиев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Панагюрище, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Панагюрище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.    
 

 З А П О В Е Д № РД-20-46(1)/05.04.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо наш вх. №ВЕАУ-263(1)/31.03.2023 г.),

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-9/12.01.2021 г., изм. със Заповед №РД-20-46/18.08.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Иван Тодоров Баров – ст. експерт „Общинска собственост“, отдел УОССД“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Иван Тодоров Баров до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Панагюрище, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на началника на отдел ГИС и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Панагюрище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.                        
            
 

З А П О В Е Д № РД-20-46/18.08.2022г.
                 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № АО-1058(1)/16.08.2022 г. на кмета на община Панагюрище, област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-263/16.08.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ:

     Заповед № РД-13-9/12.11.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения:
    Думите „Валентина Стоянова Рогачева – младши експерт ТСУ“ се заличават.
    Да се прекрати достъпът на Валентина Стоянова Рогачева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета община Панагюрище, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик  и община Панагюрище.
           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д №РД-13-9/12.01.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №ОА-6849/15.12.2020 г. на кмета на Община Панагюрище, област Пазарджик

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на Община Панагюрище, област Пазарджик:

    Никола Панчов Бояджиев – началник отдел, отдел ТСУ;
    Николина Димитрова Иванова – ст. експерт „Кадастър и регулация“, отдел     ТСУ;
    Пепа Георгиева Делийска – ст. експерт АУТТА, отдел ТСУ;
    Валентина Стоянова Рогачева – мл. експерт ТСУ, отдел ТСУ;
    Иван Тодоров Баров – ст. експерт „Общинска собственост“, отдел УОССД;
    Петър Стоянов Петров – гл. експерт „Земи, води и гори“, отдел УОССД;

    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-1 от 11.01.2021 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Панагюрище, област Пазарджик, на територията на община Панагюрище – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Панагюрище, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Панагюрище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС). 
(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината. 
 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията. 
 

slogan bg