Премини към основното съдържание

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, област Смолян

Сканирана заповед

З А П О В Е Д № РД-20-12(1)/10.01.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №27-06-11/20.12.2023 г. на кмета на Община Неделино,   област Смолян (наш рег. №ВЕАУ-72(3)/29.12.2023 г.),

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-20-12/07.03.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 се прави следното изменение:
    Думите „инж. Таня Севдалинова Мераджова – главен инженер, дирекция СБТ“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Таня Севдалинова Мераджова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Неделино, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Неделино.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.
 

З А П О В Е Д № РД-20-12/07.03.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо №27-06-3/11.02.2022 г. на кмета на община Неделино, област Смолян (наш рег. № 09-2(25)/16.02.2022 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на Община Неделино, област Смолян:

    ● Албена Еньова Младенова – главен специалист КиР, Ч и ИК, дирекция СБТ; 
    ● инж. Таня Севдалинова Мераджова – главен инженер, дирекция СБТ;
    ● арх. Димитър Димитров Стефанов – директор дирекция СБТ и главен архитект,

    които да извършват дейностите, посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-3 от 02.03.2022 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Неделино, област Смолян, на територията на община Неделино – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Смолян.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Неделино, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Неделино.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа №14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg