Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, област СОФИЙСКА

З А П О В Е Д № РД-20-62(2)/24.11.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № П-И-673/14.11.2023 г. на кмета на Община Божурище, Софийска област (наш рег. № ВЕАУ-42-(6)/14.11.2023 г.)

ИЗМЕНЯМ:

     Заповед № РД-13-172/20.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №№ РД-20-62/07.12.2022 г. и РД-20-62(1)/04.07.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се правят следните изменения:
    1.1. Думите Евгения Христова Станоевска – старши специалист в отдел „Устройство на територията, строителството и инвестиции“ се заличават.
    2. Да се прекрати достъпът на Евгения Христова Станоевска до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Божурище, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Божурище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.
 

З А П О В Е Д № РД-20-62(1)/04.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № П-И-344-(1)/15.06.2023 г. на кмета на Община Божурище, Софийска област (наш рег. № ВЕАУ-42-(4)/16.06.2023 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-172/20.10.2020 г., изм. със Заповед № РД-20-62/07.12.2022 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    Евгения Христова Станоевска – старши специалист в отдел „Устройство на територията, строителството и инвестиции“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Евгения Христова Станоевска до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Божурище, на началника на СГКК – София област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София област и Община Божурище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София област.
                              
 

З А П О В Е Д  № РД-20-62/07.12.2022г.

            
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №П-И-654/28.11.2022 г. на кмета на община Божурище, Софийска област (наши рег. №ВЕАУ-42-(2)/02.12.2022 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

    Заповед №РД-13-172/20.10.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Евгения Христова Станоевска – старши специалист в „Устройство на територията, строителство и инвестиции“ се заличават.
    2. Точка 1 се допълва със следното лице:
•    Петя Цонкова Жабилова – старши специалист в „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“.
    Да се прекрати достъпът на Евгения Христова Станоевска до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
     Да се осигури достъп с необходимите права на Петя Цонкова Жабилова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Божурище, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и община Божурище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.
 

З А П О В Е Д № РД-13-172/20.10.2020 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмo рег. № П-И-323-(1) от 17.09.2020 г. на кмета на община Божурище, област Софийска (наш № 09-2(192) от 21.09.2020 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на Община Божурище, област Софийска:
    Славка Любенова Панделова – Мл. експерт в отдел „Устройство на територията, строителство и инвестиции“;
    Евгения Христова Станоевска – Ст. специалист в отдел „Устройство на територията, строителство и инвестиции“;
    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № № КД-3-78 от 20.10.2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Божурище, област Софийска, на територията на община Божурище – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област.

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Божурище, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област и Община Божурище.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.

        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС). 
(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината. 
 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията. 
 

slogan bg