Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, област Монтана

З А П О В Е Д
№ РД-13-177(4)/06.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № АПИО-46-06-4 от 25.09.2020 г. на кмета на община Берковица, област Монтана (наш рег. № 09-2(197) от 30.09.2020 г.)

ДОПЪЛВАМ

    Моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-177(1) от 04.10.2019 г., РД-13-177(2) от 04.02.2020 г. и РД-13-177(3) от 04.06.2020 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Камелия Бойкова Каменова-Николова – гл. експерт „Транспорт, земеделие и гори“, се добавя още едно лице, а именно:
    „Моника Сашова Михайлова – специалист „Кадастър“.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и  Община Берковица.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.    

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д 

№РД-13-177_3-04.06.2020 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №  АПИО-46-06-2 от 28.05.2020 г. на кмета на община Берковица (наш рег. № 09-2(111) от 01.06.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ   

 

            Моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., изменена и допълнена със Заповеди №№ РД-13-177(1) от 04.10.2019 г. и РД-13-177(2) от 04.02.2020 г.,, както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Иванка Томова Иванова - Николова, на длъжност гл. специалист Строителство се заменят с думите „Трайка Георгиева Танчева – гл. специалист Незаконно строителство“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Иванка Томова Иванова - Николова и се осигури достъп с необходимите права на Трайка Георгиева Танчева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Трайка Георгиева Танчева, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и  Община Берковица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д

 

 

№  РД-13-177-2-4.02.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № Г30С-24-00-44 (6) от 22.01.2020 г. на кмета на община Берковица, област Монтана (наш № 09-2 (27) от 27.01.2020 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Иванка Томова Иванова-Николова – гл. специалист „Строителство“, се добавя още едно лице, а именно:

            Камелия Бойкова Каменова-Николова - гл. експерт „Транспорт, земеделие и гори“.

                    Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и Община Берковица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.

                                                                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                         

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-177_1-04.10.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РК-24-00-50 (6) от 13.09.2019 г. на кмета на община Берковица, област Монтана (наш № 09-4 (162) от 18.09.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-177 от 11.09.2019 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Катя Петрова Илинова гл. специалист „Кадастър“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Иванка Томова Иванова-Николова – гл. специалист „Строителство“.

 

             Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Монтана и Община Берковица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.

                                                                                           

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                             

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-177-11.09.2019 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РК-24-00-50 (4) от 02.09.2019 г. на кмета на Община Берковица, област Монтана (наш рег. № 09-4 153) от 09.09.2019 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Берковица, област Монтана: 

            Инж. Иван Георгиев Георгиев – гл. специалист „Административно обслужване чрез информационната система на кадастъра“ и

            Катя Петрова Илинова – гл. специалист „Кадастър“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-119-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Берковица, на територията на община Берковица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Монтана.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Берковица, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Монтана и Община Берковица.

 

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана

                       

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

            3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg