Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БЕЛОВО, област Пазарджик

З А П О В Е Д № РД-20-16(1)/22.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № УТ-1918/08.12.2023 г. на кмета на Община Белово,   област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-79-(5)/08.12.2023 г.),

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-52/22.02.2019 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-13-52(1)/02.10.2020 г. и Заповед №РД-20-16/24.11.2023 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 се прави следното изменение:
    Думите „Иван Димитров Адов – юрист на Община Белово“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Иван Димитров Адов до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Белово, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Белово.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д № РД-20-16/24.11.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № УТ-1777/27.10.2023 г. на кмета на Община Белово,   област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-79-(4)/03.11.2023 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-52/22.02.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-52(1)/02.10.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    Атанаска Колева Вучкова –  ст. специалист УТС и ТОН в отдел УТ,УС, дирекция „Специализирана администрация“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Атанаска Колева Вучкова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Белово, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Белово.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-52(1)/02.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмa № УТ-1166 и № УТ-1167 от 25.09.2020 г. на кмета на община Белово, област Пазарджик (наш рег. № 09-2 (194) и № 09-2 (195) от 25.09.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

    Моя Заповед № РД-13-52 от 22.02.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
    1. Думите „Любка Климент Хаджийска – гл. специалист „Управление на собствеността“ в отдел УТУС, дирекция „Специализирана администрация“ се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още две лица, а именно:
    инж. Анета Атанасова Кечева – директор дирекция „СА“
    Иван Димитров Адов – юрист на община Белово
    § 2. Да се прекрати достъпът на Любка Климент Хаджийска до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Анета Атанасова Кечева и Иван Димитров Адов до КАИС.
    
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Белово, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и Община Белово.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ .РД-13-52/22.02.2019 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № УТ-117 от 04.02.2019 г. на кмета на община Белово, област Пазарджик (наш № 09-4 от 05.02.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Белово, област Пазарджик: 

            Петя Стефанова Стойкова – ст. специалист „УТС, Кадастър и регулация“ в отдел УТУС, дирекция „Специализирана администрация“;

            Ирина Атанасова Искрова – гл. специалист „Управление на собствеността и хуманитарна политика“ в отдел „Хуманитарна политика и ЕСГРАОН“, дирекция „Специализирана администрация“;

            Любка Климент Хаджийска – гл. специалист „Управление на собствеността“ в отдел УТУС, дирекция „Специализирана администрация“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-24- от  22.02.2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Белово, на територията на община Белово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Белово, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Белово.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg