Премини към основното съдържание

Oткриваща пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“

 

 

 

На  20.07.2017 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър проведе при голям интерес Oткриваща  пресконференция  по  проект  „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, осъществяван  по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-0005-С01. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.002 с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“, Приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление”.

В събитието взеха участие широк кръг представители на целевите групи по проекта – служители на АГКК, общински служители, представители на бизнеса и др. Гости на събитието бяха представители на ОПДУ и МРРБ.

Участниците бяха запознати с основните цели и дейности на проекта, както и с очакваните конкретни резултати от неговото изпълнение. Основната цел на проекта е насочена към постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронното обслужване. 

                    ГАЛЕРИЯ

slogan bg