Премини към основното съдържание

Значими ИТ проекти превръщат АГКК в модерна администрация, работеща в съответствие с принципите на ЗЕУ

 

През 2013 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър финализира проект, изпълняван по ОП "Административен капацитет", на тема „Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ); разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали; оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи; оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти чрез онлайн транслитерация". 
Проектът се изпълнява от август 2012 г. и е логично продължение на внедрената през 2009 г. Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР), обясняват от Агенцията като допълват, че създаването в рамките на проекта на Кадастрална административна информационна система (КАИС) и интегрирането й със съществуващата ИИСКИР прави възможно постигането на контрол на документооборота, заявяване на услуги през интернет, правене на справки за статуса на заявените услуги и други.  

РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Проектът е изпълнен от обединение „МАП БУЛ" ДЗЗД, включващо фирмите "БУЛ ЕС АЙ" ООД и Мапекс АД, избрано след проведена процедура по ЗОП. "Специфичен момент при реализацията на проекта е свързан с промяна на архитектурата на информационната система от децентрализирана (звездообразна) в централизирана", обясняват от Агенцията. 
"Физическата архитектура на КАИС e реализирана така, че да отговаря на функционалните и нефункционалните изисквания на системата", допълват от там. Отделните компоненти са реализирани както с отделни сървъри, така и на базата на виртуални машини, разположени върху един или повече сървъри. 
С цел поддръжка на висока производителност е реализирано дублиране на сървърите, с които пряко работят служителите в структурите на АГКК, като се използва и разпределяне на натоварването между два или повече сървъра. За целта всеки един от използваните суичове има функционалност за разпределение на натоварването, така че да се използва максимално ненатовареният сървър при обработка на потребителски заявки и/или системна операция. Използването на Oracle за управление на бази данни в т.нар. Real Application Cluster подсигурява максимално разпределение на натоварването на потребителските заявки, така че да се ангажира сървърът, който е най-малко натоварен. Тази архитектура осигурява работата на голям обем данни, голям брой служители и големия брой операции, които се извършват на сървърите за приложения и за база данни. 
Цялата система се състои от два клъстера. За изграждането на сървърите са използвани блейд сървъри и виртуални машини, разположени върху тях. Върху двойки блейдове са пуснати по една машина от двата клъстера. За постигане на висока надеждност с цел архивиране всяка двойка сървъри от клъстер се репли-кира в реално време върху съседен блейд. Репликацията се реализира с технологията DRBD. Чрез нея се гарантира, че всеки променен бит от работещата виртуална машина се копира и върху копието. Този тип репликиране дава възможност при проблем и спиране на някой от виртуалните сървъри или от блейдовете да се пусне работещо копие
върху съседен блейд. 
С цел гарантиране качеството на услугите (QoS) особено внимание е обърнато на разпределението на натоварването (load-balancing) и на достъпността (high-availability). 

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ 

"С реализирането на проекта са спазени принципите на ЗЕУ и е изградена една модерна администрация, предлагаща услугите си и през интернет", обяснява изпълнителният директор на АГКК инж. Валентин Йовев. "Сред новостите, постигнати в резултат на изпълнението на проекта, са оптимизацията на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги в АГКК, оптимизирането и осигуряването на достъп до услуги на незрящи, както и на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти чрез онлайн транслитерация", уточнява той. 
Подобрена е също удовлетвореността на клиентите от обслужването с кадастрална информация, по-стигнати са надеждност и сигурност на системата за кадастър, бързина на обслужване на клиентите, удобство на обслужващата мрежа, възможност за достъп до предоставяните услуги чрез множество канали. Преди разработването и въвеждането на новата система единствената услуга, която бе възможно да се прави чрез интернет портала, бе „справка". "Днес вече чрез КАИС портал е възможно подаване и получаване на документи през интернет, извършване на проверка онлайн на статуса на услугите, както и подаването на жалби и предложения по електронен път", обясняват от АГКК. 
Разработен и внедрен е също софтуер в съответствие със ЗЕУ за предоставянето на електронни и комплексни административни услуги от АГКК. Така в резултат на изпълнението на проекта се постига спазване на принципа на ЗЕУ за еднократното събиране и създаване на данни. 
В същото време е създадена възможност за наблюдение протичането на работните процеси, като за всяка дейност се знае кога е възложена, кога е извършена и от кого. "Автоматизирани са работните процеси за предоставяне на административни услуги и е въведен безхартиен обмен", коментира Валентин Йовев. 
Директна полза от системата е също така стимулирането на пазара на недвижими имоти чрез осигуряване на достъп до изчерпателна цифрова информация и справки относно физически параметри и права върху имоти. 

НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ 

"През настоящия програмен период АГКК работи много успешно по усвояването на европейски средства, основно към ОПАК. Към момента имаме подписани 2 договора", коментира Валентин Йовев. 
Проектът „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване" надгражда всички положителни резултати, постигнати до момента в областта на представянето на висококачествени административни услуги, като предвижда обединяване и надграждане на придобитите знания и добри практики в областта на административното обслужване в единна система за управление на качеството и нейното сертифициране за съответствие със съвременните международно признати стандарти за качество. 
Друга насока на работа на Агенцията е развитие на е-административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) - инициатива на АГКК за създаване на Дигитален архив. "Основната цел е да се разшири и улесни достъпът до всички материали и данни, съхранявани в Геокартфонда, без да се застрашава и нарушава тяхното физическо състояние", уточняват от Агенцията. 
Дигиталният архив ще се изгражда като комплекс от взаимосвързани дейности, включващи изготвяне на дигитални образи, контрол по качеството, съхранение и използване. Софтуерът за управление на дигиталния архив ще бъде интегрална част от съществуващата информационна система на агенцията, а метаданните за дигиталните обекти ще са част от базата данни на системата. Цифровизираните материали ще бъдат достъпни за клиенти на АГКК чрез административно-информационната система. 
Другите дейности на Агенцията включват създаване на Регистър на географските наименования и при-веждането на наличните геоданни в АГКК съгласно изискванията на INSPIRE. 
Предстои също стартиране изпълнението на проект „Надграждане на съществуващата информационно- комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК" Основните цели на проекта включват осигуряване на оперативна съвместимост и усъвършенстване на информационните системи за подобряване на административното обслужване, осигуряване на връзка между КАИС порталa и порталa www.egov.bg и оптимизиране предоставянето на административните услуги, свързани с кадастралната карта, по електронен път.

slogan bg