Премини към основното съдържание

Относно издаване на фактури за платени такси:

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“.

 

Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от АГКК, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка, Агенцията не издава фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.

slogan bg