Премини към основното съдържание

Отговори на въпроси свързани с процедурата по създавне на ККР

1. Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР| и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:

-  да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;

-    да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;

-                         да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, което изработва кадастралната карта, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота.

-                         да се информира за етапите, на които е ККР и при необходимост да прави възражения, по тях с оглед защита на правото му на собственост.

 

2.  Как собствениците ще научат, че от тях се очаква да представят копие на нотариален акт?

След издаване на заповедта за откриване на производство по създаване на ККР службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на гражданите.

Лицата, които създават ККР са задължени да публикуват телефонни номера и електронни адреси, на които гражданите да получават информация, относно изработваната ККР. Лицата имат задължение да разгласят по подходящ начин, включително с разлепване на съобщения на сградите на територията, на която създават кадастрална карта и кадастрални регистри информация за това как ще се създава ККР, времето и мястото на което могат да предоставят данните за актовете за собственост, кога ще се извършват геодезически измервания в имотите, данните за лицата, които са упълномощени от изпълнителя да  събират данни за собствеността и да извършват геодезически измервания.

 

3. Каква точно е процедурата по изработвне на КККР стъпка по стъпка, както и сроковете?

Условията и редът за създаване, приемане и одобряване на ККР са регламентирани в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане – Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3), Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, както и в техническите задания, които са неразделна част от договорите за възлагане на дейности по кадастъра.

ККР има за цел да документира и поддържа, в цифров вид, в актуално състояние данните за границите, размерите, местоположението, начина на трайно ползване и предназначение на имотите, както и да събира и съхранява данни за собствениците и носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си.

Дейностите по изработване на ККР се извършват от правоспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗКИР и са вписани в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Изборът на лицата, на които се възлагат дейностите по създаване на ККР става след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В изпълнение на ЗКИР и ЗОП, в резултат на проведените през 2014 г. обществени поръчки, АГКК е сключила договори и са открити производства по създаването на ККР за седем района на Столична община, както и за 72 броя населени места в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Перник, Разград, Стара Загора, Хасково, Шумен, Софийска област, с обща площ 186 334 ха.

Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри преминава през следните етапи:

-       производството се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК, в която се определят границите на територията, за която ще се изработва ККР, правоспособното лице на което се възлага изработването й, както и графика за извършване на тази дейност;

-       заповедта се обнародва в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на СГКК, общината и кметството. След издаване на заповедта, службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на лицата;

-       изработените от правоспособното лице ККР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Приетите ККР се обявяват на заинтересуваните лица чрез съобщение в „Държавен вестник“, което се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;

-       в 30-дневен срок от публикуване на обявата за приемане  в „Държавен вестник“, собствениците могат да направят писмени възражения по приетата ККР пред службата по геодезия, картография и кадастър;

-       възраженията се разглеждат, в 30-дневен срок след изтичането на срока за подаването им, от комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията се произнася по всяко едно от тях с мотивирано решение, обективирано в протокол;

-       след произнасяне по възраженията, комисията дава срок (не по  - дълъг от 45 дни) на правоспособното лице да отрази основателните възражения в кадастралната карта и кадастралните регистри;

-          изпълнението на задълженията за отразяване на основателните възражения се приема от службата по геодезия, картография и кадастър;

-       приетите ККР, след приемане и отразяване на основателните възражения, се представят на изпълнителния директор на АГКК, който издава заповед за одобряване на ККР;

-       заповедта се съобщава на заинтересуваните лица, като се обявява в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;

-       в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“, заповедта за одобряване на ККР може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота;

-       заповедта за одобряване на ККР влиза в сила след изтичането на срока за нейното обжалване за имотите, за които няма подадени жалби.

 

4. Има ли санкция ако гражданин не разбере че попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР или пък живее в чужбина?

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР.

Негативната последица за собственик на имот, който не е представил акта си за собственост в процеса на създаване на ККР, е че ако след одобряване на ККР се установи, че имотът липсва или не е нанесен правилно в ККР, и тази грешка не е по вина на фирмата, изработила ККР, то за нейното отстраняване собственикът следва да заплати нормативно определената административна такса.

 

5. За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите дължат ли заплащане на такси? Как точно трябва да означат границите на имота?

За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите не дължат заплащане на такси.

В процеса на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, в териториите, в които кадастралната карта се създава чрез геодезически измервания, собствениците имат задължението да означат границите на имотите си с трайни знаци в съответствие с документите, удостоверяващи собствеността върху тях. В сградите на службите по геодезия, картография и кадастър, общината и други подходящи места с публичен достъп се предоставя информация за обхвата на територията, в която границите на поземлените имоти и сгради ще се отразяват в кадастралната карта чрез геодезически измервания. Информацията съдържа и обяснение за реда и начина за означаване на границите, в случай че те не са материализирани на място, не са ясно разграничими или съществуващите на място се различават от вярното им местоположение. Означаването се извършва като се използват трайни знаци съгласно образец от Наредба № 3, като се допуска и посочване на вярното местоположение от собственика. По този начин данните за поземлените имоти и сгради се отразяват максимално вярно в кадастралната карта.

 

6. Каква е гаранцията, че няма да се злоупотреби с личните данни от нотариалните актове?

Лицата, изработващи ККР използват информацията, станала им известна в процеса на създаването им, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицирана информация, Закона за защита на личните данни и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Правоспособното лице, служител на фирмата, която създава ККР се легитимира пред собствениците с документ за самоличност и документ, удостоверяващ правото му да извършва дейности за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Един от документите, които задължително се изискват при сключване на договор за създаване на ККР е удостоверение, че лицето е администратор на лични данни и е вписано в регистъра на Комисията за защита на личните данни.

Всички лица, с които АГКК е сключила договори за създаване на ККР са представили такъв документ, че са администратори на лични данни.

В ЗКИР има изрична разпоредба, съгласно която лицата, които изработват ККР, имат задължение да осигуряват защита на личните данни, станали им известни във връзка с изпълнение на задълженията им по създаване на ККР.

В договорите за създаване на ККР са включени клаузи, съгласно които лицата, изработващи ККР са длъжни:

- да опазват и съхраняват, да не разпространяват на трети лица и да не използват за други цели, както получената изходна информация и представените им данни за собствеността, така и създадените материали и данни в резултат на договора;

- да защитават класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност;

- да осигуряват защита на личните данни, станали им известни във връзка с осъществяване на възложената им дейност.

С цел предотвратяване на злоупотреби и измами с лични данни, АГКК и лицата, създаващи ККР, провеждат разяснителна кампания сред гражданите.

 

7. Колко процента от територията на България има одобрени или в процес на създаване ККР този момент?

От започване на дейността си от 2001 до м. октомври 2014 г. са одобрени или са в процес на създаване ККР за 2 010 305 ха, което представлява около 18 % от територията на страната. Информацията обхваща 6 345 985 броя недвижими имоти, които представляват около 30 % от общия брой на недвижимите имоти в страната. ККР са обхванали всички областни градове, 98 града - общински центрове и 531 бр. други населени места, и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

slogan bg