Премини към основното съдържание

Отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра

На 27.08.2014 г. между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Нотариалната камара на Република България се сключи Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра. Споразумението е подписано от изпълнителния директор на АГКК г-н Валентин Йовев и от председателя на Съвета на нотариусите г-н Красимир Катранджиев.

Съгласно последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър от м. юни 2014 г. скиците и схемите на самостоятелните обекти в сгради за недвижимите имоти, предоставени на нотариусите чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, имат силата на официален документ, издаден от АГКК, и могат да бъдат ползвани за нотариалното производство.

В информационната система на кадастъра e разработена функционалност, чрез която се дава възможност на нотариусите, използвайки достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и получават официални документи, необходими за нотариалното производство. Цената на така изготвените скици и схеми за нотариалното производство е намалена с 30 % съгласно чл. 47 ал. (2) от  Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители.

slogan bg