Премини към основното съдържание

Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЗА ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ТЯХ И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Приета с ПМС № 245 от 03.09.2020 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър;

2. достъпът до данните в системите по т. 1 и специализираните карти, регистри и информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Чл. 2. (1) Информационните системи на кадастъра и на имотния регистър се изграждат като две свързани информационни системи, чрез които се регистрират, съхраняват и обработват данните, съдържащи се в кадастъра и в имотния регистър, и се предоставя достъп до кадастъра, както и до структурирани данни за вписванията на актове по чл. 112 - 115 от Закона за собствеността, както и на други актове, с които се учредяват, прехвърлят или прекратяват права върху недвижими имоти в случаите, предвидени в закон.

(2) Двете информационни системи се изграждат, поддържат и ползват по начин, който да осигури сигурност на правото на собственост и другите вещни права на физическите и юридическите лица върху недвижими имоти, както и надеждност, публичност и достъпност на данните за тях, съобразно изискванията на закона.

(3) Информационните системи осигуряват многофункционално използване на кадастъра и имотния регистър за:

1. вписвания, отбелязвания и заличавания на актове и данни;

2. въвеждане и поддържане на пространствени данни;

3. издаване на предвидени в закона документи с доказателствено значение;

4. предоставяне на справки и услуги, включително на вътрешни административни услуги;

5. предоставяне и извличане на статистически и аналитични данни;

6. обмен на данни с други информационни системи.

Чл. 3. (1) Агенцията по вписванията (АВ) е първичен администратор на данните за правата на лицата върху недвижимите имоти и за актовете, които ги пораждат, изменят, подновяват, погасяват или прекратяват.

(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е първичен администратор на данните в кадастъра с изключение на данните за собствеността в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Двете информационни системи се вписват в регистъра по чл. 50 от Закона за електронното управление като регистри на първични администратори на данни.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 4. (1) Информационните системи на кадастъра и на имотния регистър се изграждат, поддържат и ползват като свързани системи.

(2) Свързването на информационните системи се извършва въз основа на автоматизиране, обединяване и съвместяване на максимално голям възможен брой дейности по кадастъра и имотния регистър и избягване на дублирането на общите данни в двете системи, при спазване сферите на компетентност на двете агенции, определени от закона.

(3) Информационните системи на кадастъра и на имотния регистър се създават като съвременни високотехнологични информационни системи със стратегическо национално значение с възможности за перспективно надграждане и свързване с други информационни системи, съдържащи данни за територията, населението, сградния фонд, правата на лицата върху недвижими имоти и ресурсите на страната.

(4) За осигуряване на непрекъснатост на функционирането на информационните системи и възстановяване на дейността им в случай на бедствия и аварии, както и при други рискове от загуба на данни АВ и АГКК създават резервен център на информационната система на вписванията, съответно на информационната система на кадастъра.

Чл. 5. При създаването на информационните системи се вземат предвид:

1. историята на организационното и функционално развитие на кадастъра и системата на вписванията;

2. характеристиките, целите, предназначението, предимствата и недостатъците на функционирането на кадастъра и на системата на вписванията, мястото и ролята на компетентните органи и администрации;

3. мястото и ролята на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър в Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г. и изискванията за оперативна съвместимост с другите системни компоненти на електронното управление;

4. характеристиките на състоянието на българската система за кадастър и имотен регистър, включително: участниците в процеса по създаване и поддържане на кадастъра и на имотния регистър, пазарът на недвижими имоти, потребителите на информация;

5. услугите, таксите и сроковете в системата на кадастъра и на имотния регистър;

6. ключови и проблемни въпроси, свързани със състоянието, усъвършенстването и предвиждани промени в системата на кадастъра и на имотния регистър.

Чл. 6. Информационните системи осигуряват функционално покритие и информационно обслужване на територията на цялата страна при гарантирано ниво на услугите и заявената в изискванията към създаването им степен на надеждност и безотказност на функциониране и предоставяне на услуги и в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

Чл. 7. (1) Успоредно със създаването на информационните системи АГКК и АВ създават организация за осигуряване на ресурси за експлоатационното им поддържане в оперативно състояние, в т.ч. в резервния център по чл. 4, ал. 4.

(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията създават организация за осигуряване на условия за експлоатация на информационните системи, в т.ч. в резервния център по чл. 4, ал. 4.

Чл. 8. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията създават и поддържат интернет портали за отдалечен достъп до информационните системи за предоставяне на услуги.

Чл. 9. Информационните системи осигуряват възможност за първоначално получаване и въвеждане на данни съгласно ЗКИР.

Глава трета.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Раздел I.
Поддържане на данните

Чл. 10. В информационните системи се поддържат валидни, качествени и актуални данни, необходими за предоставяне на услугите от информационните системи.

Чл. 11. Отговорност за поддържането на валидността, качеството и актуалността на данните в съответната система носят:

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за всички основни кадастрални данни съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗКИР;

2. Агенцията по вписванията - за всички данни по части "Б" - "Д" на имотната партида по чл. 61 - 64 от ЗКИР;

3. съответните ведомства, общини, експлоатационни дружества и други юридически лица - източник на специализирани данни по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗКИР.

Чл. 12. Въвеждането и промяната на данни в информационните системи се извършва при следните обстоятелства:

1. въвеждане на данни при първоначално създаване на базата данни на кадастъра и на имотния регистър, включително чрез миграция на наследени данни;

2. въвеждане на данни при текущо актуализиране на съдържанието на базата данни на кадастъра и на имотния регистър;

3. обработващи дейности върху въведените данни след въвеждането им за установяване и усъвършенстване на техните валидност и качество.

Раздел II.
Поддържане на системите и техните компоненти (техническо поддържане)

Чл. 13. (1) Техническото поддържане на информационните системи обхваща:

1. поддържане по време на създаването на системите;

2. гаранционно поддържане;

3. следгаранционно поддържане.

(2) В случаите, когато поддържането на системите се възлага на външен изпълнител, в техническите спецификации и в договорите за поддържане се посочват отделно и конкретно всички компоненти на информационните системи, на тяхната среда и инфраструктура, които са обект на възлагане, със специалните изисквания и условия за поддържането им.

(3) В случаите на възлагане на външен изпълнител на поддържането в периода на създаването до въвеждането в експлоатация и гаранционното поддържане след въвеждане в експлоатация поддържането се извършва от изпълнителите, участвали в създаването на информационните системи, за срокове и при условия, определени в договора за създаването им.

(4) Следгаранционното поддържане на информационните системи се извършва от АГКК и АВ пряко или чрез възлагане на съответните дейности на външен изпълнител. С договорите за възлагане се установяват гарантирани нива на услугите. По аналогичен ред се осигурява и дейността на интернет порталите за отдалечен достъп и изпълнение на услуги.

(5) В случаите, когато изграждането на системите не е възложено на външен изпълнител, поддържането им се извършва от АГКК и АВ пряко или чрез възлагане на външен изпълнител.

Чл. 14. (1) Поддържането на информационните системи обхваща най-малко:

1. поддържане на експлоатационните характеристики, включително производителност и реакция при върхови натоварвания, функционален обхват, териториално покритие, безотказност на системите и на включените в тях компоненти;

2. поддържане на сигурността на системите и данните, включително на комуникациите в обхвата на информационните системи, съгласно изискванията на нормативната уредба;

3. предоставяне на сервизни услуги, резервни части и консумативи, свързани с експлоатацията и поддържането на хардуерните и комуникационните устройства, които са част от системите;

4. управление на работния цикъл на системите, тяхното надграждане и усъвършенстване;

5. осигуряване на помощ и съдействие за потребителите на системите - участниците в работните процеси, свързани със системите и крайните потребители, ползващи информация от тях.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 - 4 се отнасят и за резервния център по чл. 4, ал. 4.

Чл. 15. (1) В периода на експлоатацията им информационните системи се поддържат в работоспособно състояние с характеристики не по-ниски от предвидените при създаването им, включително производителност и капацитет за действие при върхови натоварвания.

(2) Експлоатационното поддържане на информационните системи включва тяхното актуализиране в съответствие с променящите се нормативни, технологични и произлизащи от практиката изисквания.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията осигуряват условия за провеждането на обучения, разработване и предаване на системна документация, включваща специални раздели по поддържането на системите, от изпълнителите на системите на служителите на двете агенции с цел поемане на следгаранционното обслужване.

Чл. 16. (1) Поддържането на приложния софтуер за информационните системи и на свързаните с него софтуерни средства включва:

1. отстраняване на проблеми и грешки;

2. адаптиране на софтуера съобразно с промени в нормативната база, практическите изисквания и технологичното развитие;

3. анализ на функционирането на информационните системи с оглед на подобряване на характеристиките им и набелязване на изисквания за разработване на следващи версии и издания на системите или нови системи.

(2) Поддържането на информационните системи се регистрира в нарочни за целта софтуерни продукти, чрез които се регистрира, отчита и наблюдава историята на дейностите по поддръжка. Нарочните софтуерни продукти съдържат минимум данни, свързани с управлението на поддържането, данни от заявките за поддържане, отговорите на заявките и състоянието на изпълнението им.

(3) Документацията на приложния софтуер се поддържа в актуално състояние в съответствие с корекциите на грешки, отстраняването на проблеми и подобренията в информационните системи. Всяко коригирано издание на софтуера се придружава от коригираща документация.

(4) Преди възлагане на надграждането на която и да е от двете системи, засягащо обмена на данни между тях, техническите спецификации се съгласуват между двете агенции.

Глава четвърта.
ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Раздел I.
Условия за ползване на информационните системи

Чл. 17. Ползването на информационните системи се осъществява по начин, който осигурява публичност на кадастъра и на имотния регистър. Ограничения в достъпа до информационните системи се допускат само на основание, установено в закон.

Чл. 18. Предоставянето на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и от имотния регистър се извършва във вид на справки и услуги от АГКК и АВ, включително чрез отдалечен достъп до информационните системи.

Чл. 19. Информационните системи се ползват при:

1. осъществяване на двустранна връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър;

2. създаване и поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри;

3. създаване на имотния регистър;

4. предоставяне на данни от кадастъра и имотния регистър;

5. вписвания в имотния регистър и въвеждане на данни от вписани актове (вписвания, отбелязвания и заличавания);

6. оспорване на вписвания, поправки и заличавания на извършени вписвания;

7. издаване на справки, преписи от актове и удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания в службите по вписванията;

8. издаване на справки, преписи и извлечения от имотните партиди;

9. осъществяване на връзка с информационните системи на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението - Национална база данни "Население", търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистрите на държавните и общинските имоти и други информационни системи и регистри, когато това е предвидено със закон;

10. осъществяване на достъп до данните в специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗКИР.

Чл. 20. (1) Достъпът до информационните системи се осъществява пряко или чрез автоматизирани услуги.

(2) Прекият достъп до информационните системи се осъществява съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за електронното управление. Достъпът до конкретни ресурси, обекти и данни в информационните системи, както и разрешаването и забраняването на определени действия с тях се урежда чрез дефиниране на структура от роли и права/забрани в рамките на политиките за сигурност за информационните системи и данните в тях.

(3) Автоматизирани услуги от информационните системи се предоставят по договор със заинтересованите лица или по заявление за еднократна услуга, освен ако в нормативен акт е предвидено друго. Те могат да включват стандартизирано предоставяне или обмен на данни с други информационни системи.

(4) Автоматизираният достъп до информационните системи се регистрира в дневници (журнали) във формата, в която е осъществен, съхранява се отделно от данните и се пази историята му. Управлението на достъпа до ресурсите и данните на информационните системи включва наблюдение на дневните регистри на достъп, идентифициране на нарушения и проблеми и на техните източници и прилагане на мерки за предотвратяване на повторното възникване на проблеми и нарушения.

(5) Достъпът с посредничество на служители на АГКК и АВ се осъществява в службите по геодезия, картография и кадастър и в изнесените работни места към тях, и в службите по вписванията.

(6) Достъпът чрез посредниците при електронни изявления по чл. 6 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги се осъществява от техни упълномощени служители, които се регистрират в информационните системи.

(7) Редът и начинът за осигуряване на пряк достъп до информационните системи или ползване на автоматизираните услуги се публикува на интернет порталите по чл. 8.

Раздел II.
Въвеждане и актуализиране на данни в информационните системи

Чл. 21. (1) Въвеждането и актуализирането на данни в двете информационни системи се извършва синхронизирано, по начин, уреден в наредбата по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР.

(2) Данните се приемат и въвеждат ръчно, освен в случаите, предвидени в наредбата по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР, или когато са предварително въведени в информационните системи по чл. 38, ал. 1 или в друга информационна система по установен от закона ред.

(3) Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър създават и поддържат постоянни системи за контрол и управление на качеството, актуалността и валидността на въведените данни.

Чл. 22. В информационната система на кадастъра се вписват и поддържат в актуално състояние и данните по Регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Раздел III.
Достъп до данните в информационните системи

Чл. 23. Ползвателите на данните и документите от информационните системи са следните групи:

1. служители на АГКК и АВ;

2. институционални потребители;

3. крайни потребители - физически и юридически лица.

Чл. 24. (1) Достъпът до данните в информационните системи за институционални потребители се осъществява отдалечено по електронен път чрез потребителски или програмен интерфейс и сигурен механизъм за идентификация.

(2) Администраторът на съответната информационна система или база данни предоставя достъпа по ал. 1 на лицата по чл. 23, т. 2.

Чл. 25. (1) Служителите на АГКК и АВ и други участници в работните процеси осъществяват възложените им дейности с информационните системи на кадастъра и на имотния регистър посредством защитен служебен потребителски или програмен интерфейс и сигурен механизъм за идентификация.

(2) За крайните потребители на услуги и данни от информационните системи се предоставя възможност за достъп до информационните системи по електронен път чрез потребителски интерфейс.

Раздел IV.
Предоставяне на справки и услуги от информационните системи

Чл. 26. (1) Предоставяните от двете системи услуги се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.

(2) Услугите включват и сведения за актуалността на използваните данни.

(3) За осигуряване на качеството на предоставяните услуги АГКК и АВ прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по международните стандарти за качество, приложими за компютризираните информационни системи.

Чл. 27. (1) Информационните системи включват средства и процедури за изчисляване на таксите за предоставяните услуги.

(2) Таксите за предоставяните чрез информационните системи услуги се определят със съответните тарифи.

Чл. 28. Дейностите по предоставяне на услуги чрез информационните системи на кадастъра и на имотния регистър може да се извършват от трети лица само когато това е предвидено в нормативен акт.

Чл. 29. Личните данни в информационните системи се обработват при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и на Закона за защита на личните данни.

Чл. 30. Услугите, предоставяни от АГКК чрез информационната система на кадастъра, се предоставят при условията и по реда на наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

Чл. 31. Извън нотариалните производства по чл. 569 от Гражданския процесуален кодекс данните от вписванията, отбелязванията и заличаванията, въведени в информационната система на АВ, могат да бъдат използвани за предоставяне на следните административни услуги, изпълнявани по електронен път:

1. автоматизирано известяване на лица на посочен електронен адрес или чрез оператор на мобилни услуги;

2. известяване и проверка на статус на внесени молби за вписвания, отбелязвания и заличавания, както и на заявления за издаване на удостоверения и преписи;

3. изчисляване на дължими държавни такси;

4. вътрешни административни услуги за предоставяне на автоматизиран достъп до базата данни на имотния регистър за служебни цели;

5. справки по лице, имот, партида и акт (документ), както и предоставяне на незаверени преписи от актове, изпълнявани чрез регистриран отдалечен достъп.

Чл. 32. (1) Автоматизираното известяване по чл. 31, т. 1 се изпълнява чрез генериране и изпращане на системни съобщения в HTML или SMS формати, съответно предавани чрез обявен от лицето адрес на електронна поща или телефонен номер въз основа на абонамент, по ред, определен от АВ.

(2) Известяването по ал. 1 се извършва след вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система по ред, определен от АВ.

Чл. 33. (1) Известяването на вносителя и проверката на статуса на внесени молби за вписвания, отбелязвания и заличавания, както и на заявления за издаване на удостоверения и преписи се изпълняват като текущо онлайн активно уведомяване или пасивно проследяване на:

1. статуса на внесена молба за вписване, отбелязване или заличаване, който може да бъде "регистриран", "в процес на обработване", "приключен акт", "отказ", и движения по него;

2. статуса на заявление за издаване на преписи, който може да бъде "регистриран", "с постановен отказ", "няма намерени данни" и "издаден";

3. статуса на заявление за издаване на удостоверения, който може да бъде "регистрирано", "в процес на издаване", "анулирано", "без движение", "отказано" и "издадено".

(2) Статусите се определят чрез информационната система според фазата на изпълнение, съдържанието на резолюцията или определението и длъжността на лицето, което изпълнява действия по внесените молби.

Чл. 34. (1) Изчисляването на дължими държавни такси е информационна услуга, която се предоставя автоматизирано на всяко лице чрез функционалност на сайта за имотна регистрация на АВ - "Онлайн калкулатор", и има за цел да ориентира ползвателя относно евентуалния размер на дължимите държавни такси при вписване, отбелязване, заличаване или издаване на справка, препис или удостоверение.

(2) Изчисляването се извършва на базата на въведен от ползвателя материален интерес въз основа на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 94 от 2005 г.), или чрез директно посочване на размера на дължимата такса, когато тя е проста.

(3) Когато материалният интерес не може да бъде определен, не се определя стойност.

Чл. 35. Чрез предоставения автоматизиран достъп по чл. 31, т. 4 до базата данни на информационната система за имотна регистрация за служебни цели АВ изпълнява следните вътрешни административни услуги:

1. уведомяване на общините - за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, в случаите по чл. 51, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси;

2. уведомяване на общинските служби по земеделие за промените в собствеността и предназначението на земеделските земи при условията на чл. 7, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

3. уведомяване на регионалните дирекции по горите за извършване на делба, прехвърляне на собственост, учредяване на вещни права и други разпоредителни сделки с гори и земи в горски територии и предоставяне на сканирани копия от вписаните актове при сделки със земи от горския фонд в случаите, предвидени в Закона за горите;

4. уведомяване на Националния институт за недвижимо културно наследство за прехвърлителни сделки с имоти - недвижима културна ценност, при условията на чл. 68, ал. 4 от Закона за културното наследство, включително за продажби на наследство и вписване на преписи от обявени завещания;

5. осигуряване на отдалечен достъп на органите по социалното подпомагане при условията на чл. 6, ал. 2 от Закона за социално подпомагане за генериране на справки по лице за цялата страна за притежаваните от кандидатите за социално подпомагане имоти;

6. периодично уведомяване на Националната агенция за приходите за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, както и за учредените, изменените и заличените ипотеки;

7. други услуги на държавни и местни органи и администрации в случаите, предвидени в нормативен акт.

Чл. 36. (1) Агенцията по вписванията предоставя чрез регистриран отдалечен достъп справки по лице, имот, партида и справка за съдържанието на акт (документ) и реквизитите, с които е вписан, изпълнявани чрез информационната ѝ система.

(2) Справките по ал. 1 нямат удостоверителен характер и са приравнени на устни справки с помощно значение.

Чл. 37. (1) Всички услуги от двете системи по този раздел се изпълняват с възможно най-висока степен на електронизация.

(2) Обхватът и съдържанието на услугите по чл. 30 се определят в съответствие с наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

(3) Обхватът и съдържанието на услугите по чл. 31 се определят с технически спецификации, одобрени от изпълнителния директор на АВ.

(4) Достъп до услугите по ал. 1 може да се осъществява и чрез Единния портал за заявяване на електронни услуги.

(5) За услугите по ал. 1 се събират държавни такси, когато това е предвидено в съответната тарифа.

Глава пета.
ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ОТ ЗКИР И ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗКИР

Чл. 38. (1) Информационните системи на кадастъра и на имотния регистър се изграждат по начин, който позволява оперативна съвместимост и автоматизиран обмен на данни по електронен път със:

1. Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

2. Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ);

3. Регистъра на населението - Национална база данни "Население";

4. търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

5. регистрите на държавните и общинските имоти;

6. специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗКИР;

7. други информационни системи и регистри, когато това е предвидено със закон.

(2) Достъпът до данните по ал. 1 се осъществява служебно или въз основа на договор в зависимост от предвиденото в съответния закон. Той се извършва автоматично, по еднократни заявки или чрез абонаментно обслужване.

(3) Предоставянето и получаването на данни към и от системите по ал. 1 се изпълнява безвъзмездно по реда за предоставяне на вътрешни административни услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Актуалност на данните" е съответствието им с юридическите факти към определен момент като следствие на методите и честотата на обновяването им.

2. "Валидност на данните" е съответствието на данните с изискванията и критериите за тяхното създаване и произход.

3. "Качество на данните" е съвкупност от характеристики, като изчерпателност, достоверност и точност.

4. "Институционални потребители" са държавните и местните органи и техните администрации, органите на съдебната власт, съдиите по вписванията, нотариусите, съдебните и публичните изпълнители.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се прилага и за всички последващи реализации, версии и модификации на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителните директори на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията.

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg