Премини към основното съдържание

НАРЕДБА № 20 ОТ 18 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ, Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.

Документи за изтегляне

НАРЕДБА № 20 ОТ 18 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на горскостопанските карти.

Чл. 2. (1) Горскостопанските карти са специализирани карти по смисъла на чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър, които съдържат:

1. данни от кадастралната карта за:

а) границите на териториите с трайно предназначение горска територия;

б) границите на поземлените имоти;

в) данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти - идентификатор на имота, вид територия, вид собственост и начин на трайно ползване;

2. специализирани данни за:

а) границите на подотделите в горските територии;

б) границите на ловностопанските райони, ловностопанското им деление, местоположението на биотехническите съоръжения и специализираната фуражна база;

в) количествени и качествени данни за подотделите.

(2) Горскостопанските карти документират границите на териториите с еднакво трайно предназначение (местоположението на подотделите и поземлените имоти в горските територии), определени със закон, с друг нормативен акт или с одобрен устройствен план.

(3) Горскостопанските карти служат за:

1. актуализиране на данни от информационна система за горите и дейностите в тях;

2. изработване на горскостопански планове и програми;

3. изработване на ловностопански планове и ловностопански карти;

4. изработване на планове за управление на защитени територии извън тези, които са изключителна държавна собственост по Закона за защитените територии;

5. изработване на планове за управление на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие;

6. изработване на планове за опазване на горските територии от пожари;

7. комплектуване на документация, свързана с промяна на трайното предназначение на поземлени имоти в горски територии, с признаване или прехвърляне на право на собственост или с учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху поземлени имоти в горски територии;

8. други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Чл. 3. (1) Горскостопанските карти се изработват за горските територии за цялата територия на Република България, определена от държавните ѝ граници.

(2) Горскостопанските карти се създават и поддържат по горски териториални единици (ГТЕ) и по землища на населените места по чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

(3) Горскостопанските карти могат да се изработват и приемат за части от едно землище или за две, или за повече землища в зависимост от обхвата на горските територии в съответните землища.

Чл. 4. (1) Горскостопанските карти се създават в цифров и графичен вид и се поддържат в цифров вид - файлов формат, съгласно приложение № 1.

(2) Горскостопанските карти се предават на възложителя по чл. 16, ал. 1 от Закона за горите от лицата, които са ги изработили, във формата по ал. 1 и shape формат. В shape формат се предават:

1. полигонов слой за имотите по землища;

2. полигонов слой за подотделите с атрибути - код на горската териториална единица, отдел, подотдел;

3. линеен слой;

4. точков слой за текстове;

5. точков слой за символи.

(3) Съдържащите се във файловия формат по ал. 1 атрибутни данни се предават в MS EXCEL формат.

(4) Горскостопанските карти се изработват в приетата и дефинирана за територията на цялата страна геодезическа система.

(5) Координатите на точките от границите на поземлените имоти в горски територии се съхраняват в информационната система за горските територии с точност до сантиметър, а площите - с точност до квадратен метър.

(6) Площта на залесените и незалесените горски територии се изчислява чрез координатите на определящите ги гранични точки.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

Чл. 5. Горскостопанските карти съдържат:

1. държавните граници;

2. границите и наименованията на областите;

3. границите и наименованията на общините;

4. границите на землищата и наименованията на населените места по чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

5. границите и идентификаторите/номерата на поземлените имоти;

6. границите на видовете територии по смисъла на Закона за устройство на територията;

7. границите на защитени и специални горски територии;

8. границите и наименованията на отделните горскостопански единици;

9. границите и наименованията на горскостопанските участъци;

10. границите и наименованията на ловностопанските райони;

11. границите и наименованията на ловищата;

12. биотехническите съоръжения и специализираната фуражна база в ловностопанския план;

13. номерацията и площта на горскостопанските отдели;

14. номерацията и площта на подотделите;

15. подробните точки, определящи границите на обектите в горски територии;

16. наименования, условни знаци и линейни обекти съгласно приложение № 2.

Чл. 6. Горскостопанската карта се изчертава в свободна разграфка при спазване на изискванията, дефинирани в приложение № 2, т. 2 на Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система, оформена съгласно приложение № 3 към настоящата наредба и приложение № 1 на наредбата по чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 7. (1) Държавната сухоземна граница и държавната речна граница се изобразяват в горскостопански карти така, както са изобразени в кадастралната карта, а ако такава не е одобрена, в съответствие с установеното им местоположение с международни договори.

(2) Геодезическите координати на точките от държавната граница, когато не е одобрена кадастрална карта, се получават от Главна дирекция "Гранична полиция".

(3) Землищните граници се изобразяват в съответствие с кадастралната карта, а ако такава не е одобрена - така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл. 8. Всяко горскостопанско насаждение или незалесена горска територия (подотдел) съдържа информацията, предвидена в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, наричана по-нататък "Наредба № 18 от 2015 г.".

Глава трета.
СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

Чл. 9. Точността на нанесените в горскостопанските карти граници на подотдели отговаря на точността на кадастралната карта съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Когато границите на подотделите съвпадат с имотни граници от кадастралната карта, те трябва да бъдат идентични.

Чл. 10. Горскостопанските карти се изработват едновременно с извършване на инвентаризацията на горските територии в единен цифров формат. За основа при изработването им се използват кадастралната карта и данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в", картата на възстановената собственост и регистрите към нея, едромащабната топографска карта в М 1:5000 и М 1:10 000, цифровата ортофотокарта и други специализирани карти и планове.

Чл. 11. (1) Възложителят на инвентаризацията на горските територии предоставя на изпълнителя:

1. задание за инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопанската карта;

2. копия от действащите подробни устройствени планове и измененията към тях, предоставени от съответната общинска администрация, когато са проведени процедури по промяна на трайното предназначение на поземлени имоти в горски територии - в цифров и графичен вид;

3. цифрови модели, планове и актове за стопанисваните имоти за производство и пренос на електроенергия и за териториите на железопътните линии, съответно за териториите, заети от републиканската пътна мрежа, и други територии на транспорта, предоставени от Националната електрическа компания, Националната компания "Железопътна инфраструктура" и Агенция "Пътна инфраструктура";

4. цифрови модели от действащите планове за управление на водните територии и кадастър на водите, предоставени от съответната басейнова дирекция за управление на водите;

5. копия от актовете за промяна на трайното предназначение на горски територии и за учредяване на ограничени вещни права върху горски територии;

6. данни за защитените територии, архитектурни и археологически паметници и паметниците на културата;

7. цифрова ортофотокарта, кадастрална карта и кадастрални регистри и/или карта на възстановената собственост и регистъра към нея.

(2) Данните по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7 се предоставят в цифров вид в актуалните за съответното ведомство формати към момента на предаването им, записани върху магнитен, оптически или друг технически носител и устройство за еднократен запис.

(3) Данните за горската техническа инфраструктура, получени при изработването на горскостопанските карти, се предоставят на общинската администрация за ползването им при възникване на природни и други бедствия.

Чл. 12. Производството по създаване на горскостопански карти се открива със сключването на договор за изпълнение на обществена поръчка за инвентаризация на горските територии.

Чл. 13. (1) В едномесечен срок от започване на теренните работи по инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанската карта възложителят по чл. 16, ал. 1 от Закона за горите организира провеждане на съвещание по чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18 от 2015 г., което има за цел да:

1. разгледа обстоятелства и проблеми, свързани с горската териториална единица, възникнали след изработването на заданието;

2. уточни задълженията на трети страни, от чиято компетентност е решаването на проблеми, свързани с изработването на горскостопанската карта;

3. разгледа други въпроси, отнасящи се към изработването на горскостопанската карта.

(2) За провеждане на съвещанието се назначава комисия със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, издадена не по-късно от 10 дни преди датата на провеждането му.

Чл. 14. (1) Когато в процеса на изработване на горскостопанските карти се констатира несъответствие между съществуващите на местността трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход и данните за тях в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост, е налице явна фактическа грешка по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, съответно в чл. 26, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 18а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

(2) В случаите по ал. 1 явната фактическа грешка се отстранява по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, съответно на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и правилниците за тяхното прилагане.

(3) В случаите по чл. 83 и 84 от Закона за горите и § 49 от преходните и заключителните разпоредби към ЗИДЗГ (ДВ, бр. 60 от 2015 г.) несъответствие между данните за имота в кадастралната карта/картата на възстановената собственост относно трайното предназначение на територията за имота и фактическото му състояние се отстранява при условия и ред, определени в Закона за горите.

(4) В случаите по ал. 1, когато за съответното землище е одобрена кадастрална карта, съответната регионална дирекция по горите възлага изработването на проект за изменение на кадастралната карта по смисъла на чл. 51, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(5) Регионалната дирекция по горите предоставя служебно информация на общинските служби по земеделие за отстраняване на явни фактически грешки по ал. 1 по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато за съответното землище няма одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

Глава четвърта.
РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

Чл. 15. (1) Проектите на горскостопанските карти се разглеждат едновременно с приемането на инвентаризацията на горските територии.

(2) Проектите на горскостопанските карти се проверяват за наличието на грешки и непълноти.

(3) Резултатите от проверката по ал. 2 се документират с протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(4) Проектите на горскостопански карти се предоставят от съответната регионална дирекция по горите на службата по геодезия, картография и кадастър и/или на общинската служба по земеделие за становище.

(5) При поискване проектите на горскостопанските карти се предоставят от съответната регионална дирекция по горите за становище и на други заинтересовани лица във формата съгласно приложение № 1.

(6) Постъпилите становища по ал. 4 и 5 се разглеждат едновременно с резултатите от извършената проверка по изпълнение на инвентаризацията от експертния съвет по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 18 от 2015 г.

(7) След утвърждаване на протокола по чл. 39, ал. 4 от Наредба № 18 от 2015 г. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед назначава комисия за приемане на горскостопанската карта, в която участват представители на Изпълнителната агенция по горите, на съответната регионална дирекция по горите, съответната служба по геодезия, картография и кадастър, общинската служба по земеделие и други заинтересовани страни.

Чл. 16. (1) Приетите горскостопански карти са неразделна част от извършената инвентаризация на горските територии за съответната горска териториална единица.

(2) Заповедта по чл. 15, ал. 7 ведно с приетите материали и писмените становища и предложения по изработената горскостопанска карта се съхраняват в регионалната дирекция по горите.

(3) Един екземпляр от документацията по ал. 2 се съхранява и в Изпълнителната агенция по горите.

(4) Възложителят по чл. 16, ал. 1 от Закона за горите в едномесечен срок след приемането на горскостопанската карта предава копие от нея на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на общинската администрация в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Информацията за предадените специализирани карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(5) Възложителят по ал. 4 в едномесечен срок след приемането на горскостопанска карта предава копие от нея на общинските служби по земеделие във формата съгласно приложение № 1 за отразяването ѝ в картата на възстановената собственост и регистрите към нея по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

Чл. 17. (1) Служебните промени, включително и отразяването на данните от извършената инвентаризация на горските територии в картата на възстановената собственост, се извършват по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

(2) Предложението за промени се прави от:

1. държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите - за държавните горски територии;

2. кмета на съответната община - за горските територии, общинска собственост;

3. физически и/или юридически лица - за имотите, тяхна собственост.

Глава пета.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

Чл. 18. (1) Горскостопанските карти се актуализират въз основа на получените данни за настъпилите промени в кадастралната карта и картата на възстановената собственост.

(2) Горскостопанските карти се изменят при настъпили промени в таксационната характеристика и/или границите на подотделите.

(3) Измененията на специализираните данни в горскостопанските карти, произтичащи от изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри/картата на възстановената собственост, са за сметка на заинтересованите лица с изключение на случаите на явна фактическа грешка, които не са по вина на собственика, както и при промяна на границите на административно-териториалните и териториалните единици.

(4) Горскостопанските карти се поддържат от Изпълнителната агенция по горите.

(5) Проектът за изменение на горскостопанската карта се изработва от лица по чл. 14, ал. 1 от Закона за горите.

(6) Специализираната информационна система за горите, която използва кадастрални данни, поддържа връзка с информационните системи на кадастъра и за имотния регистър.

Чл. 19. (1) Проектът за изменение на специализираните данни в горскостопанските карти се изработва при настъпили изменения в основните кадастрални данни в резултат на:

1. отстраняване на явна фактическа грешка, установена в кадастралната карта и кадастралните регистри;

2. отстраняване на явна фактическа грешка, установена в картата на възстановената собственост и регистрите към нея;

3. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения в случаите, когато е променено трайното предназначение на горски територии;

4. промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;

5. промяна на трайното предназначение на територията и на начина на трайно ползване на имотите;

6. промяна на данните при учредяване на ограничени вещни права и за носителите им;

7. изпълнение на влязло в сила съдебно решение по спор за граници на териториални единици.

(2) Изменения в специализираните данни се извършват и в случаите по чл. 18, ал. 2, както и при допусната техническа грешка в приетите горскостопански карти.

Чл. 20. (1) Измененията в горскостопанските карти в случаите по чл. 19 се извършват:

1. по заявление на заинтересованото лице или на упълномощено от него лице до директора на регионална дирекция по горите по местонахождение на имота;

2. служебно - в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 5 и ал. 2 или в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 1 съдържа:

1. името, адреса и други данни за заявителя;

2. вида на исканото изменение;

3. идентификатора на недвижимия имот;

4. подпис на заявителя.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. актуална скица от картата на възстановената собственост и регистрите към нея; в случаите, когато за имота има одобрена кадастрална карта, скица не се изисква;

2. материали и данни от геодезическите измервания - в цифров и графичен вид;

3. проект за изменение на горскостопанската карта - в цифров и графичен вид;

4. документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

5. пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник.

(4) Проектите за изменение на горскостопанските карти се приемат от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него лице, в едномесечен срок след представяне на всички необходими документи, за което се съставя протокол.

(5) В седемдневен срок от приключване на работата на комисията по ал. 4 протоколът ведно с проекта за изменение на горскостопанската карта се представя на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за одобряване.

Чл. 21. Извън случаите по чл. 19 горскостопанските карти се изменят и в резултат на инвентаризацията по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.

Чл. 22. (1) За всяко горскостопанско насаждение или незалесена горска територия (подотдел) може да се издаде извадка от горскостопанската карта (комбинирана скица), която да съдържа и границите на отделен поземлен имот в горски територии.

(2) За всеки поземлен имот в горски територии може да се издаде извадка от горскостопанската карта, която да съдържа границите на включените в него горскостопански насаждения и/или незалесени горски територии (подотдели).

(3) Извадките по ал. 1 и 2 се изготвят и заверяват от съответната регионална дирекция по горите.

(4) Извадките от горскостопанската карта по ал. 3 се презаверяват след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в границите или в собствеността на поземлените имоти в горски територии и/или на подотделите.

(5) Извадките от горскостопанската карта се използват за дейности, свързани със стопанисването на горските територии.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "Атрибути" е съвкупност от данни, с чиято помощ се отразяват качествените характеристики на различни обекти.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 13 от Закона за горите.

§ 3. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на земеделието и храните.

§ 4. Започналите производства по изработване и приемане на горскостопанските карти по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България се довършват по реда на тази наредба.

§ 5. С тази наредба се отменя глава трета, раздел втори от Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България.

§ 6. Наредбата заедно с приложенията към нея се обнародва като притурка на "Държавен вестник".

slogan bg