Премини към основното съдържание

НАРЕДБА № V-12-1720 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА в сила от 10.06.2014 г., издадена от Министерството на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г.

Документи за изтегляне

НАРЕДБА № V-12-1720 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА

в сила от 10.06.2014 г.

Издадена от Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за създаване, обновяване, поддържане и приемане на едромащабната топографска карта (ЕТК).

(2) С наредбата се уреждат изискванията за създаване, поддържане и използване на единен цифров модел (ЕЦМ) за изработване на ЕТК, отговарящ по съдържание и точност за мащаб 1:5000, съответно 1:10 000.

 

 

Чл. 2. (1) Едромащабна е държавната топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000.

(2) Едромащабната топографска карта е публична.

 

 

Чл. 3. Технологичните изисквания за точност, условия и ред за създаване и поддържане на ЕТК и ЕЦМ се определят от Инструкцията за създаване и обновяване на едромащабна топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000.

 

 

Чл. 4. (1) Едромащабната топографска карта е предназначена да осигури потребностите на органите на държавната власт за проучване, проектиране и планиране в националното стопанство, науката, отбраната и сигурността на страната и служи за основа при създаване на други картографски продукти.

(2) Едромащабната топографска карта се създава за територията на Република България и за района на българската база в Антарктика.

(3) Едромащабната топографска карта се създава и обновява на базата на ЕЦМ чрез автоматизирани технологии за картографско производство.

(4) Едромащабната топографска карта се създава в цифров вид с възможност за отпечатване на аналогови носители и във вид за електронно ползване.

(5) Едромащабната топографска карта отговаря на следните изисквания:

1. достоверност и пълнота на отразените в нея картографски елементи към годината на създаването й;

2. осигуряване на определянето на правоъгълните и географските координати, надморските височини на топографските обекти, техни характеристики, възможност за извършване и на други картометрични работи;

3. гарантиране на картографско схождане на елементите от картното съдържание между съседните картни листове;

4. нагледност и удобство за ползване, създаване на възможност за лесно възприемане и оценка на информацията за местността.

 

 

Чл. 5. (1) Единният цифров модел се създава за територията на Република България.

(2) Единният цифров модел за района на българската база в Антарктика се създава при специално задание.

(3) Единният цифров модел съдържа геопространствена информация за териториите по ал. 1 и 2.

(4) Единният цифров модел се поддържа чрез попълване при постъпване на нови данни за елементите от картното съдържание.

(5) Единният цифров модел предоставя възможности за използване в геоинформационни и автоматизирани информационни системи за създаване и управление на различна информация.

 

 

Чл. 6. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) организира създаването, поддържането, обновяването и приемането на ЕЦМ и ЕТК.

(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага извършването на дейностите по ал. 1.

 

Глава втора.
МАТЕМАТИЧЕСКА И ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА НА ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА

Чл. 7. (1) Едромащабната топографска карта се изработва в приетата за страната геодезическа система.

(2) Едромащабната топографска карта за района на българската база в Антарктика може да се изработва и в други геодезически системи.

 

 

Чл. 8. (1) Математическата основа на ЕТК е съвкупност от математическите елементи на картата, които определят връзката между картата и земната повърхност, и включва картографската проекция, мащаба и системата за разграфка и номенклатура на картните листове.

(2) Геодезическата основа на ЕТК включва:

1. в планово отношение - точките от държавната геодезическа мрежа и геодезическите мрежи с местно предназначение;

2. във височинно отношение - реперите от държавната нивелачна мрежа, точките от държавните геодезически мрежи и геодезическите мрежи с местно предназначение, определени чрез геометрична нивелация.

(3) Едромащабната топографска карта се изработва в универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор (Universal Transverse Merkator - UTM) в 6° зони с основни меридиани 21° и 27° източна дължина от Гринуич.

(4) Системата за разграфка и номенклатура на картните листове на ЕTK е свързана със системата за разграфка и номенклатура на картата на света в М 1:1 000 000.

(5) Върху ЕТК се изобразяват:

1. географската и правоъгълната координатна мрежа;

2. точките от държавната гравиметрична мрежа, мареографни и магнитни станции.

 

Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА

Чл. 9. (1) Едромащабната топографска карта съдържа следните картографски елементи:

1. геодезическа основа;

2. застроени територии;

3. промишленост;

4. транспорт;

5. хидрография;

6. граници;

7. растителност;

8. релеф;

9. надписи;

10. рамки и оформление.

(2) Картографските елементи, изобразявани върху ЕТК, включват топографските обекти и съпътстващи елементи, като надписи, рамки и оформление, съгласно изискванията на инструкцията по чл. 3.

(3) Едромащабната топографска карта отразява актуалното състояние на местността към момента на извършените аероснимачни и/или топографо-геодезически дейности.

 

 

Чл. 10. Елементите от съдържанието на ЕТК се изобразяват в съответствие със Системата от условни знаци за едромащабна топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000.

 

Глава четвърта.
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕДИНЕН ЦИФРОВ МОДЕЛ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 11. (1) Единният цифров модел отразява в цифров вид положението, формата, големината и вида на обектите от местността.

(2) Единният цифров модел се изгражда като интегрирана база данни.

(3) Единният цифров модел включва:

1. геодезическа информация;

2. цифрова топографска информация за местността;

3. географски имена;

4. картографско визуализиране.

(4) Единният цифров модел трябва да позволява автоматизирана обработка чрез програмно осигуряване за:

1. управление на отделните елементи от цифровия модел;

2. автоматизирано създаване на цифрова ЕТК, включващо генериране на картното съдържание, координатни мрежи, рамки и оформление, при минимална допълнителна картографска обработка.

(5) Единният цифров модел се използва като основа за:

1. създаване и обновяване на ЕТК;

2. изработване на различни тематични картографски продукти.

 

Раздел II.
Създаване на единен цифров модел

Чл. 12. (1) Единният цифров модел се създава като основа на цифровата ЕТК.

(2) Единният цифров модел се създава чрез дистанционни, топографо-геодезически и картографски методи.

(3) За създаване на ЕЦМ се използват основни и допълнителни изходни материали.

(4) Основни изходни материали са:

1. данни за геодезическата основа;

2. съществуваща ЕТК;

3. материали от аерозаснемане на територията;

4. данни от топографо-геодезическо обследване на територията;

5. кадастрална карта;

6. специализирани карти.

(5) Допълнителни изходни материали са:

1. официални издания и информация на министерства и ведомства, свързани с

елементите от съдържанието на картата;

2. издания на Националния статистически институт;

3. действащите нормативни документи за стандартизация на българските географски имена, транскрипция и правопис на чуждите географски имена на български език и др.;

4. други материали.

(6) Единният цифров модел се създава при спазване на следните принципи:

1. дефинира се като интегриран модел на данни от кадастъра и топографията;

2. поддържа стандартизиран интерфейс на данните;

3. базира се на европейските стандарти за пространствени данни и картографски дейности.

(7) Структурата на ЕЦМ и схемата на интегрираната база данни се дефинират чрез:

1. описание на концептуалния модел и основна схема на интегрираната база данни;

2. схема на ЕЦМ;

3. каталог на обектите и техните атрибути със система за класификация и кодиране;

4. каталог на условните знаци и система за кодиране;

5. каталог на метаданните.

(8) Редът за създаване, структуриране, поддържане и използване на ЕЦМ се определя в инструкцията по чл. 3.

 

Раздел III.
Поддържане на единния цифров модел

Чл. 13. Единният цифров модел се поддържа чрез актуализирането му при настъпване на значими инфраструктурни промени на обекти от съдържанието на ЕТК или промени в ситуацията, надхвърлящи 10 на сто от общото съдържание.

 

 

Чл. 14. (1) Поддържането на ЕЦМ се извършва на основата на данни, получени:

1. чрез прилагане на дистанционни, топографо-геодезически и картографски методи;

2. чрез обмен на цифрова информация за местността с ведомства, общини и юридически лица, на които със закон е възложено създаването, поддържането и съхраняването на информацията.

(2) Данните в цифров вид по ал. 1, т. 2 се предоставят в Българската геодезическа система съгласно чл. 12 от Закона за геодезията и картографията. Съдържанието, обхватът и формата им се уточняват между предоставящия данните и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За данните се заплащат само действителните разходи, направени за създаване на копия от информацията.

(3) За поддържане на ЕЦМ се използват основните и допълнителните изходни материали, посочени в чл. 12, ал. 4 и 5.

 

Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА

Раздел I.
Създаване на едромащабната топографска карта

Чл. 15. (1) Едромащабната топографска карта се създава чрез картографска обработка и изобразяване с условни знаци на ЕЦМ, в резултат на което се получават картографски оригинали в цифров и графичен вид.

(2) Едромащабната топографска карта се създава по картни листове.

(3) Картографската обработка на ЕЦМ включва:

1. картографско редактиране на данните от ЕЦМ и отстраняване на топологически грешки;

2. изобразяване на елементите на ЕТК;

3. картографска генерализация на данните от ЕЦМ;

4. генериране на рамки и оформление.

 

 

Чл. 16. Обекти, свързани с отбраната и националната сигурност на Република България, класифицирани като държавна тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация, не се изобразяват върху ЕТК.

 

 

Чл. 17. (1) Картните листове, върху които попада държавната граница на Република България, се създават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР.

(2) Държавната граница се изобразява в съответствие с местоположението й, установено с международни договори.

(3) Върху картните листове, които обхващат държавната граница на Република България, топографската информация се изобразява на дълбочина в чужда територия, която се определя от наличната информация на официалните карти на граничната линия между съседните държави.

 

Раздел II.
Обновяване на едромащабната топографска карта

Чл. 18. (1) Обновяването на ЕТК е процес на привеждане на нейното съдържание в съответствие с актуалното състояние на местността.

(2) За обновяване на ЕТК се използват данните от актуализирания ЕЦМ.

(3) В резултат на дейностите по обновяване на ЕТК се получават нови картографски оригинали на картните листове.

 

 

Чл. 19. Районите и последователността за обновяване на картните листове се определят след проучване, целящо установяване на настъпили значими инфраструктурни промени в съдържанието на ЕТК или промени в ситуацията, надхвърлящи 10 на сто от общото съдържание.

 

Глава шеста.
КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННИЯ ЦИФРОВ МОДЕЛ И ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА

Раздел I.
Контрол и приемане

Чл. 20. Контролът и приемането на данни за ЕЦМ и ЕТК целят да се провери качеството на извършената работа, да се установи съответствието им с изискванията и стандартите по отношение на точност, съдържание и обем, както и по отношение на картографското оформление.

 

 

Чл. 21. (1) Контролът и приемането на данните на ЕЦМ се извършва от АГКК.

(2) Данните на ЕЦМ се приемат от комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК, която проверява:

1. оценката и използването на всички основни и допълнителни изходни материали;

2. пълнотата на изобразяваните обекти;

3. точността в плановото и височинното положение на обектите;

4. пълнотата и достоверността на въведената атрибутна информация;

5. спазване на системата за кодиране на обектите;

6. пространствено-логическите връзки между топографските елементи;

7. географските имена.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър приема данните на ЕЦМ след провеждане на тест за коректност на данните съгласно изискванията на инструкцията по чл. 3.

(4) За фактическа проверка на данните на ЕЦМ АГКК при необходимост организира извършването на проверка на местността.

(5) Приемането на данните за попълване на ЕЦМ завършва с подписване на протокол.

 

 

Чл. 22. (1) Цялостната дейност по създаване на ЕТК подлежи на контрол и приемане от АГКК.

(2) Едромащабната топографска карта се приема от комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК, която проверява:

1. визуализиране на обектите в съответствие със системата за условни знаци;

2. точност на обектите в планово и височинно положение;

3. пълнота на обектите и техните характеристики;

4. спазване на картографските принципи за изобразяване и генерализация на топографските елементи;

5. съблюдаване на логическите връзки между топографските елементи;

6. географски имена;

7. схождане на елементите със съседните картни листове;

8. рамки и оформление.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър приема материалите и данните, получени в процеса на създаване на ЕТК, след извършване на проверка за спазване на изискванията и отразяване на технологичните процеси във формуляра на всеки картен лист съгласно инструкцията по чл. 3.

(4) Приемането на материалите, получени в процеса на създаване на ЕТК, завършва с подписване на протокол.

 

 

Чл. 23. Контролът и приемането на данните при поддържане на ЕЦМ се извършва по реда на чл. 21.

 

 

Чл. 24. Контролът и приемането на данните при обновяване на ЕТК се извършва по реда на чл. 22.

 

Раздел II.
Предавани материали и данни

Чл. 25. За ЕЦМ, след неговото създаване или актуализиране, се предават следните данни:

1. данни за геодезическата основа;

2. цифрови топографски данни за местността - линии, точки и полигони, определящи геометрията на топографските обекти, свързаните с тях атрибутни данни и топологични връзки;

3. данни за географските имена.

 

 

Чл. 26. За всеки картен лист на ЕТК, след създаване и обновяване, се предават следните материали:

1. картографски оригинал в цифров вид във формат, определен от АГКК, позволяващ последваща обработка и актуализация при обновяване на ЕТК;

2. картографски оригинал в графичен вид - контролен отпечатък за приемане на ЕТК;

3. формуляр, отразяващ хронологично технологичните процеси на изработване и обновяване на картния лист.

 

Глава седма.
ИЗДАВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

Чл. 27. (1) Едромащабната топографска карта се отпечатва на хартиен носител за нуждите на потребителите.

(2) Тиражирането на ЕТК се осъществява чрез цифров или офсетов печат.

(3) Едромащабната топографска карта се отпечатва в тираж, определен от АГКК.

 

 

Чл. 28. Материалите и данните, получени в процеса на създаване и обновяване на ЕЦМ и ЕТК, се съхраняват в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от АГКК.

 

 

Чл. 29. Предоставянето на информация и извършването на услуги от ЕЦМ и ЕТК се осъществява по ред и условия, определени от АГКК.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Аналогов носител" е носител за съхраняване на непрекъснати данни, който не може директно да се използва за компютърна обработка.

2. "Атрибутна информация" е система от данни, характеризиращи даден обект.

3. "Вид за електронно ползване" е представяне за ползване чрез web базирани приложения.

4. "Географска координатна мрежа" е координатна мрежа за определяне положението на точките от земната повърхност, представени с ширина и дължина.

5. "Застроена територия" е исторически и функционално обособена територия, която има население и наименование (град, село, квартал, махала, вилна зона, селищно образувание, стопански двор и др.).

6. "Интегрирана база данни" е разработване на база данни с възможност за достъп до тях чрез изпълнение на произволни заявки.

7. "Интегрирани връзки" е свързаност между различни програмни системи и модули.

8. "Правоъгълна координатна мрежа" е координатна мрежа за определяне положението на точките от земната повърхност в проекционната равнина.

9. "Топографски обекти" са предмети и явления, създадени от природата или обществото, които се намират на земната повърхност и подлежат на картографско изобразяване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за геодезията и картографията.

 

 

§ 3. В срок до 12 месеца след влизане в сила на тази наредба министърът на инвестиционното проектиране утвърждава Инструкция за създаване и обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000.

 

 

§ 4. В срок до 10 месеца след влизане в сила на тази наредба изпълнителният директор на АГКК утвърждава Система от условни знаци за едромащабна топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000.

 

 

§ 5. В срок до 10 месеца след влизане в сила на тази наредба АГКК организира разработването на референтен модел на базата данни и съпътстващите документи за получаване на стандартизиран интерфейс на данните.

 

 

§ 6. Изпълнителният директор на АГКК може да подписва споразумения с ведомства, организации и институти за сътрудничество и обмен на данни във връзка с изпълнението на наредбата.

 

 

§ 7. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на АГКК.

 

 

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

slogan bg