Премини към основното съдържание

Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. за транлитерация на българските географски имена на латиница

Документи

Програма за транслитерация на географски имена - on-line...

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

В сила от 21.11.2006 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница.

(2) Системата за транслитерация на български географски имена и нейните правила осигуряват еднозначно предаване и изписване на българската азбука с отделни латински букви или съчетания от латински букви.

(3) Системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница са в съответствие с фонологичната система на съвременния български книжовен език и с българските традиции.

Чл. 2. Системата и правилата за транслитерация определят начините за предаване на българските букви и буквени съчетания в българските географски имена с латински букви и буквени съчетания.

Чл. 3. Системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница са задължителни за всички юридически и физически лица, извършващи и ползващи транслитерация на тези имена.

Глава втора.

СИСТЕМА И ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

Чл. 4. Системата за транслитерацията на българските букви с латински букви е, както следва:

Българска азбука

Латинизирана версия

А, а

A, a

Б, б

B, b

В, в

V, v

Г, г

G, g

Д, д

D, d

Е, е

E, e

Ж, ж

Zh, zh

З, з

Z, z

И, и

I, i

Й, й

Y, y

К, к

K, k

Л, л

L, l

М, м

M, m

Н, н

N, n

О, о

O, o

П, п

P, p

Р, р

R, r

С, с

S, s

Т, т

T, t

У, у

U, u

Ф, ф

F, f

Х, х

H, h

Ц, ц

Ts, ts

Ч, ч

Ch, ch

Ш, ш

Sh, sh

Щ, щ

Sht, sht

Ъ, ъ

A, a

Ь, ь

Y, y

Ю, ю

Yu, yu

Я, я

Ya, ya.

Чл. 5. (1) Транслитерацията на българските буквени съчетания с латински буквени съчетания е, както следва:

1. буквеното съчетание "дж" се изписва и предава на латиница като "dzh":

Добруджа

Dobrudzha

Пазарджик

Pazardzhik;

2. буквеното съчетание "ьо" се изписва и предава на латиница като "yo":

Васильово

Vasilyovo

Синьо бърдо

Sinyo bardo;

3. буквеното съчетание "йо" се изписва и предава на латиница като "yo":

Змейово

Zmeyovo

Йовковци

Yovkovtsi.

(2) Буквеното съчетание "-ия" в края на думите се изписва и предава чрез "-ia":

София

Sofia

Провадия

Provadia.

Чл. 6. Името на българската държава се изписва и предава на латиница в съответствие с установената традиция:

България

Bulgaria.

Чл. 7. (1) Номенклатурните географски термини: планина, равнина, низина, плато, град, село, река, езеро, залив и др., които са част от географско име, се транслитерират:

Стара планина

Stara planina

Атанасовско

Atanasovsko

езеро

ezero.

(2) Номенклатурните географски термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на съответния език:

нос Емине

Cape Emine

 

Cap Emine.

(3) Прилагателните "северен", "южен", "източен", "западен", "централен" и др. подобни, когато влизат в състава на географското име, се транслитерират:

Централен Балкан

Tsentralen Balkan.

Чл. 8. Транслитерацията на съставни географски имена се съобразява с правилата на българския правопис:

Златни пясъци

Zlatni рyasatsi

Горна Оряховица

Gorna Oryahovitsa

Елено-Твърдишка

Eleno-Tvardishka

планина

planina.

 

Чл. 9. (1) Небългарските собствени имена с латински произход, представляващи географски имена, се изписват с оригиналното им име на латиница:

Томпсън

Thompson.

(2) Небългарските собствени имена с друг произход, представляващи географски имена, се изписват съгласно системата за транслитерация на съответния език:

Тотлебен

Totleben.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за геодезията и картографията и в съответствие с Решение на Министерския съвет № 563 от 26.VII.2006 г.

§ 2. При нарушения на системата и правилата по тази наредба се прилагат административнонаказателните разпоредби на глава седма от Закона за геодезията и картографията.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на Съвета по стандартизация на географските имена.

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg