Премини към основното съдържание

НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА

Документи

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г.

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне на конкретни данни за недвижимите имоти и за собствениците им, от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (АК).

Чл. 2. Предоставените от органите на данъчната администрация данни служат за информация, необходима при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Чл. 3. (1) Получената по реда на тази наредба информация, представляваща служебна тайна по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Данъчния процесуален кодекс, може да бъде използвана само във връзка с прякото изпълнение на служебните задължения на служителите от АК и от определеното в заповедта по чл. 35 ЗКИР правоспособно лице, на което е възложено изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри. Лицата, получили такава информация, са длъжни да я опазват като служебна тайна.

(2) Информация, съдържаща данни, които представляват служебна тайна по ал. 1, може да бъде ползвана съгласно изискванията за опазване на служебната тайна, одобрени от главния данъчен директор.

(3) При получаване на информация, представляваща служебна тайна, лицата по ал. 1 подписват декларация, че няма да я разгласяват и предоставят на трети лица.

 

Г л а в а  в т о р а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

 

Чл. 4. За нуждите на кадастъра органите на данъчната администрация предоставят на АК данните за недвижимите имоти и техните собственици съгласно чл. 8, ал. 1.

Чл. 5. (1) Предоставянето на данни се извършва въз основа на писмено искане (заявление) до главния данъчен директор, подписано от изпълнителния директор на АК. В искането се посочват основанието и територията, за която се искат данни (населени места, землища, общини).

(2) Срокът за изпълнение на искането по ал.1 е до един месец от постъпването му в Главна данъчна дирекция. Когато искането е свързано с предоставяне на данни за населени места или общини над 100 хил. жители, срокът за изпълнението му е до два месеца.

(3) В сроковете по ал.2 не може да се прави друго искане за предоставяне на данни за имоти от териториалната компетентност на една и съща структура на данъчната администрация (подразделение, бюро или изнесено работно място).

(4) Когато искането за предоставяне на данни за съответната територия е изпълнено, ново искане за същата територия не може да се прави през следващите 12 месеца.

Чл. 6.(1) Главният данъчен директор и изпълнителният директор на АК или упълномощени от тях лица определят със заповед служителите, които извършват дейностите по предоставянето и приемането на данните.

(2) Данните за недвижимите имоти и техните собственици се предават с приемателно - предавателен протокол, който съдържа:

1. номер и дата на протокола;

2. име и длъжност на служителите от данъчната администрация, предаващи информацията;

3. име и длъжност на служителите от АК, получаващи информацията;

4. описание на територията, за която се предоставят данни (населени места, землища, общини);

5. изходящ номер на искането (заявлението), за предоставяне на данни;

6. законово основание за предоставяне на информацията;

7. вид и брой на информационните носители;

8. подпис на служителите, предаващи и получаващи информацията.

(3) Приемателно - предавателният протокол се съставя в два екземпляра - по един за приемащата и предаващата страна.

Чл. 7. (1) Данните се предоставят в цифров вид на магнитен, оптичен или друг вид технически носител. Форматът на данните се одобрява от главния данъчен директор след съгласуване с изпълнителния директор на АК.

(2) Разходите по проектирането и създаването на необходимия софтуер за обработка и извличане на данните по чл. 8, ал. 1 са за сметка на АК.

(3) Магнитните, оптичните или други видове технически носители за предоставяне на данните по чл. 8, ал. 1 се осигуряват от АК.

 

Г л а в а  т р е т а

ОБХВАТ НА ДАННИТЕ

 

Чл. 8. (1) Органите на данъчната администрация предоставят на АК следните данни за недвижимите имоти и техните собственици, съдържащи се в данъчните декларации:

1. вид на имота (земя, сграда, земя и сграда);

2. вид на собствеността (за имотите - общинска и държавна собственост);

3. адрес / местонахождение на имота (община, град/село, местност, квартал, улица , номер, блок, вход, етаж, апартамент);

4. номер на имота по кадастрален план;

5. година на одобряване на кадастралния план;

6. номер на имота по подробен устройствен план;

7. година на одобряване на подробния устройствен план;

8. брой етажи (за сграда);

9. самостоятелни обекти в сградата;

10. площ на земята, разгъната застроена площ на сградата или на обектите в сградата;

11. предназначение, вид конструкция и година на построяване на сградата или на обектите в сградата;

12. трите имена на собственика/собствениците;

13. единен граждански номер/личен номер на чужденец - за чужди граждани, или друг идентификационен номер на собствениците - физически лица (посочват се всички собственици), или БУЛСТАТ за собствениците - еднолични търговци, юридически лица или други предприятия по смисъла на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

14. идеални части на всеки съсобственик;

15. адрес на собственика/собствениците - физически лица, или седалище и адрес на управление на едноличните търговци и юридическите лица;

16. вид на документа за собственост;

17. номер, дата и издател на документа за собственост.

(2) Органите на данъчната администрация не носят отговорност за достоверността и пълнотата на данните по ал. 1.

(3) Не се предоставят данни за площта и идеалните части на нежилищни имоти, принадлежащи на еднолични търговци, юридически лица и други предприятия по смисъла на ЗМДТ.

(4) Данните по ал. 1, т. 4 - 7 се предоставят, ако са отразени в данъчните декларации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 37, ал. 2 ЗКИР.

§ 2. Указания по прилагане на наредбата дават изпълнителният директор на АК и главният данъчен директор.

МИНИСТЪР НА МИНИСТЪР НА

ФИНАНСИТЕ: РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

МИЛЕН ВЕЛЧЕВ ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg