Премини към основното съдържание

Вътрешен одитор, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит"

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Вътрешен одитор

Административно звено: “Вътрешен одит”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Минка Атанасова Гичева-Ганева

2. Росица Павлова Петрова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.09.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Вътрешен одитор

Административно звено: “Вътрешен одит”, АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Вътрешен одитор, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит",

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,
1.2. Професионална област –Икономика, право или инженерни науки.
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.
1.4. Квалификация/обучение: Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или международно признат сертификат за вътрешен одитор (CIA или CGAP).

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1100 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel.

Кратко описание на длъжността:
- Подпомага изготвянето на Стратегически и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“.
- Подпомага изготвянето на Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“.
- Изготвя или участва в изготвянето на работни документи, свързани с планиране дейността по осъществяване на всеки одитен ангажимент и ги представя за одобрение на ръководителя на звено „Вътрешен одит“.
- Идентифицира, анализира и документира необходимата информация за изразяване на мнение по отношение на поставените цели в одитните ангажименти.
- Изготвя или участва в изготвянето на проект на одитен доклад и го представя за одобрение на ръководителя на звено „Вътрешен одит“.
- Дава препоръки в одитните доклади, когато е необходимо, с цел подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.
- Участва в провежданите от агенцията обучения и мероприятия за повишаване на професионалната квалификация и осъществява контакти с други Звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор, с цел обмяна на добри практики и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.
5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такъв;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността - Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или международно признат сертификат за вътрешен одитор (CIA или CGAP).

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30ч. на 25.08.2017г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188309.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

slogan bg