Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Мирослав Красимиров Митрев

2. Илиян Илиев Илиев

3. Мая Стоянова Михайлова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 18.06.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала  № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:     /п/

 

 

Старши юрисконсулт

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

С изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „магистър“,
1.2. Професионална област –Право, придобита юридическа правоспособност;
1.3. Минимален професионален опит – 2 години. Минимален ранг - ІV младши.
2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 605 до 1800 лв. /за първа степен/.

Кратко описание за длъжността:

- Осъществява правна помощ на изпълнителния директор и структурните звена, в агенцията, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, включително във връзка с взаимодействието на кадастъра с имотния регистър.

- Участва при изготвяне, сключване, изменение и прекратяване на договори, и/или дава мнение по законосъобразността им, като ги съгласува, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.

- Участва при изготвянето всякакви актове с правна сложност и съдържание.

- Дава становища по процедиране на конкретни жалби до Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и разработва предложения за решения на правни проблеми и по цялостната дейност на агенцията.

- При необходимост, анализира и изработва указания до службите по геодезия, картография и кадастър, по тълкуване и прилагане на нормативните актове, в областта на кадастъра, геодезията и картографията.

- Участва в работата на вътрешноведомствени комисии и осигурява законосъобразността на взетите решения.

- Участва в изработването на проекти на нормативни актове, както и дава становища по други такива, изпратени от други държавни органи за съгласуване.

- Осъществява процесуално представителство и защита на АГКК, респ. териториалните СГКК и др.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати, в съответствие, с поставените цели и изисквания.

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество, за постигане на обща цел.

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на дейностите и услугите.

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 27.05.2019г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК  и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.