Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Сектор „София-Изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Сектор “София-изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Росица Христова Михалева

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 27.09.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала  № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Сектор “София-изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/ 

 

 

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра",

Адм. звено: Сектор „София-Изток“,  

Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.
1.2. Професионална област – Геодезия.
1.3. Минимален професионален опит – 1 година. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 600 до 1700 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:

 

- Участва в приемателните комисии по чл. 45 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗКИР за района на действие на службата;

- Приема и обработва материалите и данните при създаване на КККР по реда на чл. 35 и чл. 35 а от ЗКИР;

- Проверява цифровия вид на КК и РГО чрез компютърните програми за контрол на АГКК;

- Участва в извършването на оценка на точността и проверка на актуалността на кадастралните планове;

- Поддържа основната база данни на кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) в актуално състояние – въвежда нови данни и извършва промени;

- Обработва и приема материалите и данните, предоставени по чл. 54 а (3) от ЗКИР;

- Участва в извършването на контрол на изпълнението на РГО и КККР и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на профисионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на  05.09.2019 г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № , лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК  и на интернет страницата на Агенцията 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”  на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.