Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Кюстендил, специализирана администрация.

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Капка Павлова Йорданова

2. Александър Стефанов Петров

3. Димитрийка Атанасова Кратунчева

4. Снежана Йорданова Бакалска

5. Мария-Ирина Здравкова Атанасова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.09.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

                                                       Председател на конкурсната комисия:          /п/

                                                                                        

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Кюстендил, специализирана администрация.

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Мартин Евгениев Миразчийски

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл -

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на необходимия професионален опит,  който се изисква за заемане на длъжността.

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

 

Председател на конкурсната комисия:          /п/

 

 

Старши експерт "Административно обслужване"

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт „Административно обслужване“, 

Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  Кюстендил,

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.
1.2. Професионална област – няма изискване.
1.3. Минимален професионален опит – 1 година. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 600 до 1700 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:

- Осъществява поддържането на информационната система в службата;

- Участва в организацията и съхраняването на необходимите архивни копия;

- Осъществява съхраняването и поддържането на геоинформационния архив;

- Отразява всички постъпили от службите по вписвания данни по реда на чл.86 от ЗКИР;

- Участва в административно - информационното обслужване с кадастрална информация на физически, юридически и други лица и организации, съгласно глава VII на ЗКИР;

- Предоставя скици и идентификатори, необходими при съдебна или доброволна делба, при продажба на част от недвижим имот, при съединяване на съседни недвижими имоти и др;

- Извършва поисканите устни и писмени справки от КК и КР;

- Осъществява двустранната връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър /чл.6 от ЗКИР/;

- Осъществява връзки с ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти и др;

- Подготвя данни и материали за обектите на територията на областта, необходими за тръжната документация по ЗОП;

- Води отчети и статистика по различни показатели във връзка с кадастъра за региона на службата

и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на  05.09.2019 г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала №  или в СГКК Кюстендил,  гр. Кюстендил, ул. Гороцветна,  № 43, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, в СГКК Кюстендил и на интернет страницата на Агенцията 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”  на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.