Премини към основното съдържание

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за Главен експерт ЧР и Началник на отдел/Началник на СГКК – Софийска област

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник отдел/ Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Софийска  област, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Светослав Павлинов Наков

2. Емил Георгиев Лазев

3. Стефан Цанков Стоев

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 27.02.2012 г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. "Мусала" № 1.

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник отдел/ Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Софийска област, АГКК

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит.

2. Асен Милошов Иванов

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит.

3. Светла Илиева Лямова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия от документи не удостоверяват притежаването на образователно-квалификационна степен бакалавър в областта на геодезията и наличието на минимално изискуемия професионален опит.

4. Радостина Кирова Кирякова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит.

 

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

 

За длъжност: Главен експерт „Човешки ресурси”

Административно звено: отдел „Човешки ресурси и деловодство”, дирекция АПФО, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Цветомир Бориславов Цветанов

2. Валентина Петкова Димова

3. Николина Лъчезарова Ичева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 28.02.2012 г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. "Мусала" № 1.

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

 

За длъжност: Главен експерт „Човешки ресурси”

Административно звено: отдел „Човешки ресурси и деловодство”, дирекция АПФО , АГКК

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит.

2. Миглена Спасова Трифонова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия от документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит.

3. Светла Ивелинова Ангелова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия от документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит.

 

З А П О В Е Д 

Рег. № РД-13-24

26.01.2012 г., гр. София 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам конкурси по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на свободни длъжности с изисквания, както следва:

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЯ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1.

Главен експерт ЧР

Отдел „ЧР и деловодство”, дирекция АПФО

Бакалавър

ІV младши / 3 години

Социални, стопански и правни науки

 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1.

Началник на отдел/Началник на СГКК

СГКК – Софийска област

Бакалавър

ІІІ младши /

5 години

Геодезия

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

а) Вземане на решения и поемане на отговорност, работа в екип, проява на инициативност;

б) Компютърна грамотност, ползване на MS Windows, MS Word, Exсel;

4. Начин за провеждане на конкурсите:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурсите кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

7. Документи за участие в конкурсите се приемат до 09.02.2012, включително, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1.

8. Информация за конкурсите се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

Александър Лазаров

Изпълнителен директор

slogan bg