Премини към основното съдържание

Списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК-Ямбол

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък на допуснатите до конкурс кандидати

 

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Ямбол, Главна дирекция „Регионални служби”,    АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румяна Стойнова Христова -Русева

2. Светломира Тенева Атанасова

3. Елита Живкова Тенева

4. Магдалена Ангелова Тодорова

5. Василка Димитрова Танева-Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.01.2013 г. от 11.00 часа в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Ямбол, пл.”Освобождение” № 7, ет. 4.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Ямбол, Главна дирекция „Регионални служби”,    АГКК

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит и за завършено висше образование в областта на геодезията

2. Милена Костадинова Апостолова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия от документи не удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит и завършено висше образование в областта на геодезията

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 З А П О В Е Д

  Рег. № РД-13-292

21.11.2012г., гр. София

 На основание чл. 4, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 НАРЕЖДАМ:

 1. Обявявам конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на свободна длъжност с изисквания както следва:

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ЯМБОЛ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Началник на отдел/Началник на СГКК

СГКК гр. Ямбол

Бакалавър

ІІІ младши /

4 години

Геодезия

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel;

4. Начин за провеждане на конкурсите:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Обявата за конкурс, приложена към заповедта, да се изпрати за публикуване в централен ежедневник и да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

6. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

7. Документи за участие в конкурса се приемат  до 13.12.2012 г., включително, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 и в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол.

8. Информация за конкурсите да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /П/ 

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ


slogan bg