Премини към основното съдържание

Обява за свободна длъжност за Началник на отдел/Началник на СГКК – гр. Силистра

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Силистра, Главна дирекция „Регионални служби”,    АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.Красимир Николов Крумов

2.Мариана Илева Станчева

3.Пламен Великов Петров

4.Дамяна Вълканова Вълканова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.06.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Силистра, Главна дирекция „Регионални служби”, АГКК 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит и професионална област на завършено висше образование-геодезия 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

З А П О В Е Д 

 

Рег. № РД-13-119

11.05.2012г., гр. София

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Обявявам конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на свободна длъжност с изисквания както следва: 

 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. СИЛИСТРА

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Началник на отдел/Началник на СГКК

СГКК – гр. Силистра

Бакалавър

ІІІ младши /

5 години

Геодезия

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават компетентности, както следва:

3.1. аналитична компетентност;

3.2. ориентация към резултати;

3.3. изграждане на отношения;

3.4. познаване на заинтересуваните страни;

3.5. комуникативна компетентност;

3.6. лидерска компетентност;

3.7. управленска компетентност.

3.8. компютърна грамотност, ползване на MS Windows, MS Word, Exсel;

4. Начин за провеждане на конкурсите:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Обявата за конкурса, приложена към заповедта, да се изпрати за публикуване в централен ежедневник и да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

6. За участие в конкурс кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

7. Документи за участие в конкурса се приемат в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 и в съответните служби по геодезия, картография и кадастър.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявения конкурс длъжности да се обявят във фоайето на централната администрация, в съответните служби и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция “АПФО” за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията.

 

 

/п/

Александър Лазаров

Изпълнителен директор на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

slogan bg