Премини към основното съдържание

Обява за Старши експерт в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“,

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Станислав Илиев Начев

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 21.11.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“, специализирана администрация.

 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – Географски информационни системи и картография, компютърни науки – компютърни системи и технологии, комуникационна техника и технологии, информатика, геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 2 години. Минимален ранг - IV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1200 лв.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Office, информационни системи, Internet и др.

Кратко описание на длъжността:

Подпомага директора на дирекцията и началника на отдела при осъществяването на дейностите по информационно обслужване на служителите на Агенцията, както и на външни потребители.

Следи за правилното функциониране на сървърите и компютрите и свързаността им и коригира работата на отделните възли.

Извършва справки по въпроси и молби на граждани, когато те са резолирани до него или по нареждане на началника на отдела и на директора на дирекцията.

Подпомага обслужването на компютърните системи и информационната инфраструктура в Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Инсталира и обновява приложен софтуер, антивирусен софтуер, софтуер за защита на клиентите и редовно презарежда дефинициите.

Организира и участва в обучаването на  служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър да ползват предоставената  им техника, периферни устройства и потребителски софтуер;

Участва в дейността по внедряване на приложни програмни продукти и технологии при изграждане на информационните системи на Агенцията по геодезия, картография и  кадастър и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 06.11.2017г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

slogan bg