Премини към основното съдържание

Обява за Началник на отдел „Геодезия и картография

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел „Геодезия и картография”,

дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Стоян Петков Стоянов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 08.03.2018 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел

Административно звено: Отдел „Геодезия и картография”,

дирекция “Геодезия и картография”, АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

Обява за Началник на отдел „Геодезия и картография

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на отдел  „Геодезия и картография", дирекция  „Геодезия и картография“,  с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“,

1.2. Професионална област – Геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 4 години. Минимален ранг - ІІІ младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1600 лв.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1. Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
3.2. Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
3.3.Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
3.4.Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
3.5 .Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
3.6. Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7. Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, използвани в геодезията и кадастъра, програмни продукти за работа, обработка и контрол на геодезически измервания и данни, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

- Ръководи дейността на служителите в отдела, като разпределя и възлага задачи и следи за тяхното изпълнение;

- Подпомага директора на дирекция ГК при осъществяване правомощията му по координация и контрол на дейностите в областта на геодезията и картографията;

- Участва в изготвянето на концепции, нормативни актове и методически указания в областта на геодезичната дейност;

- Участва и контролира дейностите по подготвянето на административни актове и осигуряването на условия за въвеждане на геодезическата система за територията на Република България, наричана Българска геодезическа система и създаването на единна геодезическа основа на територията на Република България.

- Организира разработването на техническа документация и подготвянето на документацията за възлагане на обществени поръчки за дейности по геодезия и картогра­фия и участва в провеждането на процедури.

- Организира и ръководи контрола и отчетността на договорите с предмет на об­ласт на геодезията и картографията.

- Контролира дейностите по подготовка на статистики и анализи във връзка с управленски и методологични проблеми в областта на геодезията, картографията и геоин­форматиката.

- Участва в подготвянето на предложения във връзка с разработването и осъществяването на националната политика в областта на геодезията, картографията и геоинформатиката.

- Организира събирането на геодезически и картографски данни и ръководи подготвянето на статистики и анализи относно състоянието им, и други;

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 16.02.2018г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

slogan bg