Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Илиян Свиленов Коцев

2. Биляна Валериева Бонева-Бельова

3. Ралица Евгениева Янкова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.05.2018 г. от 11.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Георги Николаев Георгиев 

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на висше образование, което се изисква за заемане на длъжността. 

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“, с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по…“,

1.2. Професионална област – Географски информационни системи и картография, компютърни науки - компютърни системи и технологии, Информатика, География;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1100 лв. (за първа степен)

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
- Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

- Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

- Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
- Компютърна грамотност - ползване на MS Windows XP, MS Word, Excel, графични   системи, използвани в геодезията и кадастъра, програмни продукти за работа, обработка и контрол на геодезически измервания и данни, Internet и др.

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага директора на дирекцията и началника на отдела при осъществяването на дейностите по информационно обслужване на служителите на  Агенцията, както и на външни потребители;

- Поддържа и администрира публичната част на КАИС, достъпна през https://kais.cadastre.bg/;

- Предоставя при поискване на началника на отдела и на директора на дирекцията на справки от КАИС;

- Извършва справки по въпроси и молби на граждани, когато те са резолирани до него или по нареждане на началника на отдела и на директора на дирекцията;

- Оказва методическа помощ на потребителите на интернет сайта за предоставяне на електронни услуги от АГКК;

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 23.04.2018г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.