Обява за конкурс за Младши експерт - Административно обслужване-Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Теодора Кузманова Атанасова-Чолакова

2. Евгения Христова Добрева

3. Мая Атанасова Янкова

4. Нели Димитрова Пандева

5. Нела Христова Молова

6. Стефан Панайотов Ангелов

7. Теодор Златков Кадийски

8. Ивелина Михайлова Христова

9. Станислава Венелинова Георгиева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.05.2015 г. от 10.30  часа в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, ул."Богомил" № 31, ет. 3.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

Публикувано на 27.04.2015

 (в бр. 95 на в. Новинар)

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  

ОБЯВЯВА КОНКУРС по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжност с изисквания, както следва:

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНИ СЛУЖБИ“

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Младши експерт -

Административно обслужване

Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив

Професионален бакалавър по... 

V младши /

Не се изисква

Висше

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows 2К, ХР, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в срок до 07.05.2015г. в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 и в СГКК гр. Пловдив – ул. Богомил №31, ет.3, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност да се обявят във фоайетата в централното управление и в СГКК гр. Пловдив и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.