Премини към основното съдържание

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за Главен експерт в АГКК-отдел СПК и СК

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: главен експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Георги Господинов Георгиев

2. Калинка Върбанова Лилова

3. Василка Димитрова Танева-Тодорова

4. Ангел Димитров Ангелов

5. Веселин Петров Вълчев

6. Андрея Славчев Качаков

7. Здравка Димитрова Андреева

8. Ирина Стефанова Кралева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.04.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: главен експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”, АГКК 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Йордана Петрова Иванова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия от документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит и завършено висше образование в областта на геодезията

 Председател на конкурсната комисия: /п/

На основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.


 

З А П О В Е Д

Рег РД-13-53

от 05.03.2013г. гр. София 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжности с изисквания, както следва: 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЯ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1.

Главен експерт

Отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, дирекция КСК

Бакалавър

ІV младши / 3 години

 Геодезия

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормаетивните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейонстта на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Обявата за конкурса, приложена към заповедта, да се изпрати за публикуване в централен ежедневник и да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

6. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

7. Документи за участие в конкурса се приемат до 18.03.2013г. включително, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност да се обявят във фоайето на централната администрация и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                           /п/

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg