Премини към основното съдържание

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността „Главен секретар” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 11.05.2015г., като определя нова дата 12.05.2015 г.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посочената нова дата 12.05.2015 г. от 9.30 часа в сградата на  Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ул. Мусала № 1, в заседателна зала на третия етаж, за решаване на тест.

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен секретар

Административно звено: Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Красимир Василев Гебрев

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 11.05.2015 г. от 8.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул."Мусала"№ 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен секретар

Административно звено: Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Иванова Попова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Представените  документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на 7 години професионален опит в областта на функциите на конкурсната длъжност или придобит V старши ранг.

 

2. Васил Гроздев Станчев

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Представените  документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на 7 години професионален опит в областта на функциите на конкурсната длъжност или придобит V старши ранг.

3. Валентин Иванов Михов

 

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Представените  документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на 7 години професионален опит в областта на функциите на конкурсната длъжност или придобит V старши ранг.

4. Любка Василева Асенова-

Кънева

 

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Представените  документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на 7 години професионален опит в областта на функциите на конкурсната длъжност или придобит V старши ранг.

     

 

На основание чл. 22, ал. 1 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  

ОБЯВЯВА КОНКУРС по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжност с изисквания, както следва:

 

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Главен секретар

 

Магистър 

V старши /

7 години

Право, геодезия, публична или бизнес администрация, икономика и др.

 

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности, както следва:

Стратегическа компетентност – Визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;

Лидерска компетентност - Мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;

Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на административна структура за осигуряване изпълнението на инвидуалните и организационните цели;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Компетентност за преговори и убеждаване - Убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows 2К, ХР, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Тест по въпроси в областта на кадастъра, държавното управление, човешките ресурси и функциите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Обявата за конкурса, приложена към заповедта, да се изпрати за публикуване в централен ежедневник и да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

6. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

7. Документи за участие в конкурса се приемат до 20.04.2015г. в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност да се обявят във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

 

slogan bg