Обява за конкурс на основание ЗДСл и НПКДСл Началник на отдел/Началник на СГКК-Добрич

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Милена Венелинова Терзиева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.03.2015 г. от 11.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул."Мусала"№ 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Златко Тодоров Стоянов

Представените копия от документи не  удостоверяват наличието на изискуемата професионална област на завършено висше образование: геодезия (чл. 20, ал.2 от НПКДС)

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжност с изисквания, както следва: 

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1.

Началник на отдел/Началник на СГКК

СГКК Добрич

Бакалавър

ІІІ младши/4 години

Геодезия

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите за длъжност началник на отдел/началник на СГКК да притежават умения и способности за:

Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на инвидуалните и организационните цели;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows 2К, ХР, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            6. Място и срок за подаване на документи:
            • място за подаване на документите: в деловодството на АГКК,  гр. София, ул. Мусала № 1 и в СГКК Добрич, бул. Добруджа №28

            • краен срок за подаване на документи: 23.02.2015 г.

Лице за контакт: Петър Иванов

Телефон: 02/8188309

            Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

във фоайетата в централното управление и СГКК Добрич