Премини към основното съдържание

Обява за конкурс на основание ЗДСл и НПКДСл

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юмер Мустафа Мустафа

2. Светлозар Белчев Василев

3. Йовко Иванов Йовчев

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.03.2015 г. от 11.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул."Мусала"№ 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Елица Костадинова Великова

2. Милко Цонев Недялков

3. Росица Иванова Стоянова

4. Симеон Стефанов Симеонов

5. Николета Илиянова Драгнева

6. Мая Герасимова Балабанова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.03.2015 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул."Мусала"№ 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пазарджик, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Елена Иванова Илиева

2. София Стоянова Митева

3. Любомир Валентинов Стойчев

4. Ивайло Александров Александров

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.03.2015 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул."Мусала"№ 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пазарджик, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт СПК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Ловеч, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Полина Станиславова Тодорова

 Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.03.2015 г. от 13.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул."Мусала"№ 1. 

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт СПК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Ловеч, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Антон Иванов Тодоров

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

 

Представените копия от документи не удостоверяват наличието на изискуемото образование. 

 На основание 22, ал. 1 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Председател на конкурсната комисия: /п/

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва: 

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Младши експерт -

Административно обслужване

СГКК Велико Търново

Професионален бакалавър по... 

V младши /

Не се изисква

Висше

2.

Младши експерт -

Създаване и поддържане на кадастъра

СГКК Ловеч

Професионален бакалавър по... 

V младши /

Не се изисква

Геодезия

3.

Младши експерт -

Административно обслужване

СГКК Пазарджик

Професионален бакалавър по... 

V младши /

Не се изисква

Висше

4.

Началник на отдел/Началник на СГКК

СГКК Шумен

Бакалавър

ІІІ младши/4 години

Геодезия

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите за длъжност младши експерт да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows 2К, ХР, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

4. Кандидатите за длъжност началник на отдел/началник на СГКК да притежават умения и способности за:

Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на инвидуалните и организационните цели;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows 2К, ХР, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

5. Начин за провеждане на конкурса:

5.1. Решаване на тест;

5. 2. Интервю с кандидатите.

6. Обявата за конкурса, приложена към заповедта, да се изпрати за публикуване в централен ежедневник и да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

7. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

7.1. Заявление по образец;

7.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

7.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            8. Място и срок за подаване на документи:
            • място за подаване на документите: в деловодството на АГКК,  гр. София, ул. Мусала № 1 и в съответната СГКК, както следва:

            гр. Велико Търново, бул. Цар Т. Светослав №59

            гр. Ловеч, бул. България №3

            гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман №2

            гр. Шумен, ул. Съединение №107

            • краен срок за подаване на документи: 19.02.2015 г.

Лице за контакт: Петър Иванов

Телефон: 02/8188309

            Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

във фоайетата в централното управление и в съответната СГКК 

slogan bg