Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Миглена Тодорова Славова

2. Недко Георгиев Кузманов

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 04.12.2017 г. от 11.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, специализирана администрация.

 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт в отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по…“,
1.2. Професионална област – геодезия, земеустройство, маркшайдерство и геодезия;
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.
2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1100 лв.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:
Отговаря на устни запитвания, свързани със специализираните карти.
Предоставя информация и данни от специализираните карти, налични в АГКК.
Проверява цифровия вид на приетите материали чрез компютърните програми за контрол.
По нареждане на началника на отдела подготвя доклади и становища до директора на дирекцията и изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Проверява и подготвя отговори на писма и жалби във връзка със специализираните карти.
Подпомага началника на отдела при осъществяване дейностите по кадастъра и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 10.11.2017г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в сайта, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите

slogan bg