Премини към основното съдържание

Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Мариана Петрова Терзийска

2. Стоян Емилов Найденов

3. Марио Александров Петров

4. Румен Петров Младенов

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.11.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

 

Председател на конкурсната комисия:  

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел “Управление на собствеността и логистика, дирекция ФСУ, АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Председател на конкурсната комисия: 

 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт, Адм. звено: отдел „Управление на собствеността и логистика“, дирекция „Финансово-стопанско управление“

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.
1.2. Професионална област – социални, стопански и правни науки; технически науки.
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1100 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърна грамотност.

Кратко описание на длъжността:
- Участва в управлението и поддръжката на сградния фонд, инсталациите и съоръженията от централната администрация на АГКК и организира сключването на договори с външни изпълнители. Подпомага и контролира СГКК в дейностите по поддръжка на сградния фонд на службите, инсталациите и съоръженията в тях.
- Участва в изготвянето на технически и финансови предложения за ремонт на сградния фонд и автопарка на АГКК, материално-техническото осигуряване на агенцията и други, свързани с дейността на отдела.
- Участва в управлението и поддържането на движимото и недвижимо имущество на АГКК. Съдейства за правилното и целесъобразно стопанисване на имуществото на агенцията.
- Инициира и участва в провеждането на процедури по обществени поръчки за възлагане на ремонтни и почистващи дейности, за материално-техническо осигуряване на агенцията, застраховането на движимото и недвижимото имущество на агенцията, съобразно действащите нормативни актове и други, касаещи дейността на отдела. Участва в контролирането на изпълнението на сключените договори във връзка с проведените процедури.
- Участва при организирането на материално-техническото снабдяване на агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 23.10.2017 г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

slogan bg