Младши експерт- Отдел: „Международно сътрудничество и проекти”

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Международно сътрудничество и проекти“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Диана Розалинова Хубенова

2. Мариана Милчево Асенова

3. Ива Галинова Андонова

4. Тодор Йорданов Кочев

5. Здравка Димитрова Андреева

6. Даниел Владимиров Захариев

7. Димитър Христов Папукчиев

8. Христо Георгиев Талев

9. Дениз Стефанова Хаджиева

10. Илона Руменова Суличка

11. Росен Тодоров Василев

12. Анета Кирилова Русинова

13. Елена Иванова Чурукова

14. Радослава Здравкова Зиновиева

15. Милена Кирилова Бонева

16. Иванка Валентинова Няголова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 28.07.2015 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

                                                                       Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Международно сътрудничество и проекти“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати.

                                                                       Председател на конкурсната комисия: /п/

 

Публикувано на 23.06.2015

 (в бр. 144 на в. Новинар)

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  

ОБЯВЯВА КОНКУРС по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжност с изисквания, както следва:

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО –ПРАВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ” (АПФО) 

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Младши експерт

 

Отдел: „Международно сътрудничество и проекти”

Професионален бакалавър по... 

V младши /

Не се изисква

Висше

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в срок до 03.07.2015г. в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 , лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност да се обявят във фоайетата в централното управление и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.