Младши експерт „Административно обслужване“, Адм. звено: Сектор „София-Юг“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор „София-юг“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Борислава Лазарова Серафимова
  2. Венета Георгиева Андреева
  3. Мартин Славчев Стоименов
  4. Габриела Росенова Митова
  5. Петя Гюрова Пенкова
 
 
 
 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.09.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор «София-Юг», Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати. 

 

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/

 

Младши експерт "Административно обслужване"

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Младши експерт „Административно  обслужване“,

Адм. звено: Сектор „София-Юг“,  

Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“.
1.2. Професионална област – няма изискване.
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet.

Кратко описание на длъжността:

 

- Участва в административното обслужване на физически и юридически лица, ведомства и общини, съгласно глава VII на ЗКИР.

- Участва в поддържането на КККР чрез информационната система.

- Участва в създаването, организирането и съхраняването на досиетата на имотите в съответствие с нормативните изисквания.

- Участва в създаването, съхраняването и поддържането на служебния архив и на необходимите архивни копия.

- Участва в поддържането на спомагателни регистри и заповедна книга, регистрира данни, получени по реда на чл.86 от ЗКИР.

- Участва в подготовката на преписки за изпращането им до съдебните органи при постъпили жалби срещу административни актове на началника на СГКК София.

 - Приема и регистрира заявления за предоставяне на административни услуги за физически и юридически услуги и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на  05.09.2019 г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № , лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК  и на интернет страницата на Агенцията 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”  на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.