Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румен Василев Янков

2. Златко Петков Острев

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.07.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/

 

 

 

Директор на дирекция  

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимална степен на завършено образование: Магистър.
1.2. Минимален професионален опит: 5 години.
1.3. Ранг: II младши.
1.4. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието: геодезия.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от 750 до 2700 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

 

Стратегическа компетентност – визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори

Лидерска компетентност – мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели

Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни

Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите
Компютърна грамотност - ползване на MS Windows XP, MS Word, Excel, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

 

Подпомага изпълнителния директор на АГКК при осъществяване правомощията му по координация и контрол на дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Организира разработването на техническа документация и подготвянето на документацията за възлагане на обществени поръчки за дейности по геодезия, картография и кадастър.

Контролира дейностите по подготвянето на административни актове и осигуряването на условия за въвеждане на геодезическата система за територията на Република България, наричана Българска геодезическа система и създаването на единна геодезическа основа на територията на Република България.

Организира и ръководи контрола и отчетността на договорите с предмет на област на геодезията, картографията и кадастъра.

Контролира дейностите по подготовка на статистики и анализи във връзка с управленски и методологични проблеми в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Участва в подготвянето на предложения във връзка с разработването и осъществяването на националната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Участва в изготвянето на концепции, нормативни актове и методически указания в областта на геодезичната дейност;

Организира и ръководи администрирането и поддържането на базите данни с геодезическа, кадастрална и специализирана информация в създадения електронен архив на Геокартфонда и мониторинга на специализираната информационна система на ГКФ;

Ръководи и следи правомерното изпълнение на дейностите при осъществяването на техническия контрол в дирекцията във връзка със спазването на изискванията за качество при създаването, приемането и поддържането на геодезически мрежи с местно предназначение, работната геодезическа основа,  държавна нивелачна мрежа и мрежа на мареографните станции, Едромащабна топографска карта;

Организира дейностите по създаване и водене на регистъра на географските имена в Република България, дейностите по установяване траскрипцията на правописа на географските имена и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на на топографията, картографията, издателствата и ползвателите;

Организира дейностите по събирането на геодезически и картографски данни и поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд („Геокартфонд”)  и др.;

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 05.07.2019 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.