Премини към основното съдържание

Дефиниции ОЗЛ, ОСЗ, ИРМ

ДЕФИНИЦИИ

ОПРАВОМОЩЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 55, АЛ. 9 ОТ ЗКИР (ОЗЛ)

Служителите на общината, вписани в заповедта за оправомощаване, имат право да подписват и подпечатват  скици, схеми и удостоверения за характеристики на имоти, само за територията на общината.

 

ОПРАВОМОЩЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 55, АЛ. 9 ОТ ЗКИР – (ОСЗ)

Вписаните в таблицата служители в съответните ОСЗ имат право да подписват и подпечатват  скици за имоти в земеделска и горска територия, и удостоверения за характеристики на поземлени имоти, находящи се на територията на областта (без територията на областния център).

 

Изнесени работни места (ИРМ) – служителите, които обслужват гражданите в ИРМ, имат право  само да приемат заявления. Заявленията се обработват от съответната за областта регионална Служба по геодезия, картография и кадастър. Получаването на заявените услуги може да се извърши също в ИРМ. Служителите в ИРМ нямат право да подписват и подпечатват, издадените скици и други удостоверителни документи.

 

 

slogan bg