Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ЯМБОЛ

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

                                                                                                                                                                                  

Приложение към Заповед №РД-13-31/02.02.2018 г., Допълнена със Заповеди №№РД-13-31(1)/19.07.2018г., РД-13-31(2)/12.11.2018г., РД-13-31 (3)/21.01.2019 г., РД-13-31(4)/19.02.2019г., РД-13-31(5)/29.10.2019 г., РД-13-31(6)/20.12.2019 г., РД-13-31(7)/12.08.2020 г., РД-13-31(8)/24.11.2020 г. и РД-13-31(9)/29.12.2020 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

Стара Загора

 

 

 

ОСЗ Опан

Трендафка Костадинова Тенева

главен специалист

п.к. 6078, с.Опан, сградата на Община Опан

Катя Недялкова Иванова

младши експерт

п.к. 6078, с.Опан, сградата на Община Опан

ОСЗ Гълъбово

Кремена Делчева Стойкова

младши експерт

гр. Гълъбово пк 6280, ул.”Цар Симеон Велики” № 59, ет.2

Мария Стоилова Нихтянова

старши експерт

гр. Гълъбово пк 6280, ул.”Цар Симеон Велики” № 59, ет.2

ОСЗ Раднево

Иванка Петрова Йорданова

младши експерт

гр. Раднево, ул. „Гита” № 2, ет. 3

Десислава Данчева Георгиева

старши експерт

гр. Раднево, ул. „Гита” № 2, ет. 3

ОСЗ Мъглиж

Лиляна Иванова Алагенова

главен специалист

гр. Мъглиж , пл. “ Трети Март” 32

Ивелина Желева Иванова

младши експерт

гр. Мъглиж , пл. “ Трети Март” 32

ОСЗ Казанлък

Биляна Николова Балабанова

младши експерт

гр. Казанлък  бул.”Княз Александър Батенберг” № 4 , ет.2

Янка Атанасова Тодорова

младши експерт

гр. Казанлък  бул.”Княз Александър Батенберг” № 4 , ет.2

ОСЗ Павел баня

Мариана Атанасова Спасова

главен специалист

гр. Павел баня ул.”Освобождение” № 3

Марина Дечева Захариева

главен експерт

гр. Павел баня ул.”Освобождение” № 3

 

Надие Алиризонова Юсниева-Оруч

младши експерт

гр. Павел баня ул.”Освобождение” № 3

ОСЗ Братя Даскалови

Пепа Димова Проданова

старши експерт

с. Братя Даскалови  ул.”Септемврийци” № 55

Владимир Вътев Савов

старши експерт

с. Братя Даскалови  ул.”Септемврийци” № 55

ОСЗ Чирпан

Иван Минков Драголов

главен експерт

ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение” № 1

Илко Христов Генков

Евелина Иванова Делчева

главен специалист

старши експерт

ПК 6200, гр. Чирпан, пл. „Съединение” № 1

 

З А П О В Е Д
№РД-13-54(3)/29.12.2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:
ОСЗ Тунджа-Ямбол
Златка Василева Бърнева – главен специалист в ОСЗ Тунджа-Ямбол.
ОСЗ Елхово, офис Болярово
Стела Петкова Андреева – главен специалист в ОСЗ Елхово, офис Болярово.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
ОСЗ Тунджа-Ямбол
Лъчезара Йовчева Лазарова – главен специалист в ОСЗ Тунджа-Ямбол.
ОСЗ Елхово, офис Болярово
Галина Николаева Попова – главен специалист в ОСЗ Елхово, офис Болярово.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-54/12.02.2018 г., РД-13-54(1)/17.10.2018 г. и РД-13-54(2)/16.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, на началниците на ОСЗ Тунджа-Ямбол и ОСЗ Елхово, офис Болярово, за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол и Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Приложение към Заповед № №РД-13-54/12.02.2018 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-13-54(1)/17.10.2018 г., РД-13-54(2)/16.04.2019 г. и РД-13-54(3)/29.12.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

РД-13-54 (2)16.04.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Тунджа-Ямбол

Лъчезара Йовчева Лазарова – главен специалист в ОСЗ Тунджа-Ямбол.

ОСЗ Стралджа

Цветелина Христова Йотова – старши специалист в ОСЗ Стралджа.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Тунджа-Ямбол

Елка Иванова Бужева – гл. специалист в ОСЗ Елхово.

ОСЗ Стралджа

Емилия Йорданова Тенева – гл. специалист в ОСЗ Стралджа.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-54/12.02.2018г. и РД-13-54(1)/17.10.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, началниците на ОСЗ Стралджа и ОСЗ Тунджа-Ямбол, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол и Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

 З А П О В Е Д 

РД-13-54 (1) 17.10.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Елхово

Десислава Атанасова Атанасова – главен специалист в ОСЗ Елхово.

ОСЗ Стралджа

Ивелина Иванова Маркова – старши специалист в ОСЗ Стралджа.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно:

ОСЗ Елхово

Виолета Стоянова Желева – старши експерт в ОСЗ Елхово.

ОСЗ Стралджа

Милена Вълчева Иванова-Ненчева – младши експерт в ОСЗ Стралджа.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-54/12.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол и Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-54/12.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Ямбол, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол и Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg