Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ВРАЦА

Сканиран документ
rd-13-69_5.pdf (531.76 KB)
rd-13-69_4.pdf (570.95 KB)
rd-13-69_3.pdf (570.65 KB)
rd-13-69_2.pdf (417.21 KB)
rd-13-69-vraca.pdf (623.03 KB)
rd-13-69_1.pdf (551.49 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018 г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-69(1)/28.02.2018 г., РД-13-69(2)/30.11.2018 г., РД-13-69(3)/26.06.2019 г., РД-13-69(4)/18.11.2019 г., РД-13-69(5)/17.03.2020 г. и РД-21-4/05.12.2023 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ - Бяла Слатина

Божидар Георгиев Спасков

Младши експерт

гр. Бяла Слатина 3200, ул, „Димитър Благоев" № 99;

тел. 0915 82627; Виж имейла...

Ивка Миткова Минковска

Главен специалист

ОСЗ - Козлодуй

Марионела Красимирова Симова

Старши експерт

гр, Козлодуй 3320, ул, „Стефан Караджа" № 15 (до блок СМК); тел. 973 80149; Виж имейла...

 

Величка Василева Станкова

Младши експерт

ОСЗ- Криводол

Цоньо Миланов Тодоров

Старши експерт

гр. Криводол 3060, ул. "Освобождение" 8А; тел. 09117 2262; Виж имейла...

Георги Ангелов Ефремов

Младши експерт

ОСЗ - Мездра

Миглена Богданова Георгиева

Младши експерт

гр. Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" № 27; тел. 0910 92795; Виж имейла...

Миглена Ивайлова Мишовска

Младши експерт

ОСЗ - Оряхово

Христина Борисова Николова

Старши специалист

гр. Оряхово 3300, ул. "Коста Лулчев" 20; тел. 09171 2537; Виж имейла...

Наталия Стамболоаа Лучева

Младши експерт

ОСЗ - Роман

Веселка Милчоеа Георгиева

Младши експерт

гр. Роман 3130, ул. "Христо Ботев" № 136; тел, 09123 2114; Виж имейла...

Таня Дичева Вълкова

Младши експерт

 

Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018 г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-69(1)/28.02.2018 г., РД-13-69(2)/30.11.2018 г., РД-13-69(3)/26.06.2019 г., РД-13-69(4)/18.11.2019 г., РД-13-69(5)/17.03.2020 г. и РД-21-4/05.12.2023 г.

 

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ - Бяла Слатина

Божидар Георгиев Спасков

Младши експерт

гр. Бяла Слатина 3200, ул, „Димитър Благоев" № 99;

тел. 0915 82627; Виж имейла...

Ивка Миткова Минковска

Главен специалист

ОСЗ - Козлодуй

Марионела Красимирова Симова

Старши експерт

гр, Козлодуй 3320, ул, „Стефан Караджа" № 15 (до блок СМК); тел. 973 80149; Виж имейла...

 

Величка Василева Станкова

Младши експерт

ОСЗ- Криводол

Цоньо Миланов Тодоров

Старши експерт

гр. Криводол 3060, ул. "Освобождение" 8А; тел. 09117 2262; Виж имейла...

Георги Ангелов Ефремов

Младши експерт

ОСЗ - Мездра

Миглена Богданова Георгиева

Младши експерт

гр. Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" № 27; тел. 0910 92795; Виж имейла...

Миглена Ивайлова Мишовска

Младши експерт

ОСЗ - Оряхово

Христина Борисова Николова

Старши специалист

гр. Оряхово 3300, ул. "Коста Лулчев" 20; тел. 09171 2537; Виж имейла...

Наталия Стамболоаа Лучева

Младши експерт

ОСЗ - Роман

Веселка Милчоеа Георгиева

Младши експерт

гр. Роман 3130, ул. "Христо Ботев" № 136; тел, 09123 2114; Виж имейла...

Таня Дичева Вълкова

Младши експерт

 

 

З А П О В Е Д № РД-21-4/05.12.2023г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:
•    Величка Василева Станкова – младши експерт ОСЗ – Козлодуй.
•    Таня Дичева Вълкова – младши експерт ОСЗ – Роман.
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
•    Десислава Георгиева Людмилова – младши експерт ОСЗ – Козлодуй.
•    Петя Петрова Пеева – главен специалист ОСЗ – Роман.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-69/23.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018 г., РД-13-69(3)/26.06.2019 г., РД-13-69(4)/18.11.2019 г., и РД-13-69(5)/17.03.2020 г.  на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, на началника на СГКК – Враца за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
 

З А П О В Е Д  

№ РД-13-69(5)/17.03.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г., РД-13-69(3)/26.06.2019 г., РД-13-69(4)/18.11.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Оряхово

Христина Борисова Николова – старши специалист;

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г. и РД-13-69(4)/18.11.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител от общинска служба по земеделие – Оряхово, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началника на ОСЗ Оряхово, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

                                                                        

 

З А П О В Е Д

 

№…РД-13-69(4)/18.11.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Козлодуй

Десислава Георгиева Людмилова– младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Бяла Слатина

Борянка Маринова Петкова – главен специалист;

Анна Величкова Иванова – младши експерт;

ОСЗ Козлодуй

Величка Василева Станкова– специалист;

ОСЗ Оряхово

Даниела Иванова Патерова– главен специалист;

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общински служби по земеделие – Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началниците на ОСЗ Оряхово, Козлодуй и Бяла Слатина, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

№…РД-13-69(3)/26.06.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/30.11.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Оряхово

Наталия Стамболова Лучева– младши експерт

Даниела Иванова Патерова – главен специалист

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/30.11.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Оряхово

Ивалина Любенова Георгиева – младши експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/30.11.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общинска служба по земеделие – Оряхово, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началникът на ОСЗ Оряхово, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

                                                                        /съгл. Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г./

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-69(2)/30.11.2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-69(1)/28.02.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Бяла Слатина

Божидар Георгиев Спасков – младши експерт.

Ивка Миткова Минковска – главен специалист

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-69(1)/28.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общинска служба по земеделие – Бяла Слатина, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/…………….2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-69/28.02.2018г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Оряхово

Наталия Стамболова Лучева – младши експерт.

ОСЗ Роман

Петя Петрова Вутева – главен специалист.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Оряхово

Веселка Тихомирова Василева – старши специалист.

ОСЗ Роман

Тодор Снежанов Бочев – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители от общинските служби по земеделие – Оряхово и Роман, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-69(1)/28.02.2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-69 /23.02.2018 г

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Враца, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                        /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК / 

slogan bg